Andreas Thomsen Barfod (1854-1921) blev født i Sørup sogn, Slesvig som søn af sognepræsten. Han gik i faderens fodspor og blev selv sognepræst, først på Øland i Limfjorden, derefter i Hvilsager-Lime sogne, Randers amt og afsluttende i Raarup sogn, Vejle amt. Han fik i 1891-93 fik optaget en artikel "Bidrag til Øklosters og Oxholms Historie" i "Samlinger til Jydsk Historie og Topografi", og i 1898 skrev han en slægtsbog "Slægten Barfod (Fakse-Linien)".

Han indleder bogen med disse forord:

I Aaret 1854 udgav Frederik Barfod "en Stump af Barfodernes Stamtavle" under Titlen: Brylluppet i Arninge.

Nu er der gaaet omtrent et halvt Aarhundrede siden den Tid. De gamle ere døde og en yngre Slægt er blomstret frem. Til de gamles Ære og til Vejledning for de yngre har jeg søgt at fortsætte til Nutiden, hvor Frederik Barfod slap, idet jeg dog ikke har turdet vove mig længere end til Efterkommerne af Provst Hans Peter Barfoed i Fakse, ligesom jeg ikke har medtaget den la Cour'ske Slægt, hvis Stamtavle i de forløbnre Aar er udgivet af Frederik Barfoed i hans Bog: Lavrits Ulrik la Cour og Ellen Kirstine Poulsen og af Provst J. Vahl i hans "Slægtsbog".

Kan dette lille Arbejde bidrage til, at Slægtens Medlemmer ikke blive helt borte fra hinanden, er Hensigten naaet.

Provst H. P. Barfoed stavede sit Efternavn med "e". Af Efterkommerne har nogle bevaret dette "e", og andre bortkastet det. Som enhver har stavet og staver Navnet, er det her gengivet. Alle Fornavne har jeg derimod bogstaveret efter de nyere Sprogregler - uanset, hvorledes hver enkelt skriver dem.

 

       Hvilsager Præstegaard, i Novbr. 1898.

 

                                                     ANDR. BARFOD. 

Jeg har scannet bogen til en søgbar PDF-fil, der kan downloades via dette link.