Claus Rønlev

Slægtsforskning

Download bog: "Stamtavle over en ANDKJÆR-Slægt. Efterk. af Andr. Andkier og Anne D. Stein" af Alf. Andersen, 1958

Den fulde titel er: "Stamtavle over en ANDKJÆR-Slægt. Efterkommere af Birkedommer paa Gyldensteen Andreas Andkier og Anne Dorthea Stein". Bogen indledes med:

Forord.

Da jeg i 1924 begyndte at samle Oplysninger til en Stamtavle over Andkjær-Slægten, havde jeg ikke tænkt mig, at der skulde gaa en Menneskealder, før jeg fik den gjort færdig; men Forholdene har medført, at jeg først i de senere Aar har kunnet ofre den nødvendige Tid paa Arbejdet„ Nu har dette saa ført med sig, at der er kommet et Slægtled mere med, og at Stamtavlen derfor er bleven langt mere omfattende, - hvad der naturligvis er en Fordel.

Naar jeg har brugt Betegnelsen "En Andkjær-Slægt", er Grunden den, at der rimeligvis findes Efterkommere i sideløbende Linier, f. Eks. nedstammende fra Andreas Andkiers Farbroder, Nis Andkier, som var Godsinspektør paa Grevskabet Lindenborg, og muligvis ogsaa fra ældre Slægtled, Da Slægten stammer fra Sønderjylland, kan der ogsaa forekomme Linier med Udspring derfra længere tilbage.

Paa sin Vis har det været et fornøjeligt Arbejde, og det har været interessant paa Arkiverne at finde frem til de rigtige Oplysninger om Slægtens Oprindelse, der langt fra faldt sammen med de mundtlige Overleveringer.

Beklageligvis har jeg ikke i alle Tilfælde faaet saa mange Oplysninger om Slægtens nulevende Medlemmer, som kunde ønskes, men det vilde have været uoverkommeligt at fremskaffe disse, og jeg maa derfor bede om Undskyldning for forekommende Mangler. Det er mit Haab, at Modtagerne trods Manglerne maa være nogenlunde tilfreds med Resultatet. Er der direkte Fejl, modtager jeg gerne for en Ordens Skyld Rettelser.

Jeg indrømmer, at jeg er gaaet lettere til Værks, end Fagfolk plejer, og jeg har f. Eks. ikke forsøgt at fremskaffe Daabsdata.

Jeg har søgt at gøre Opstillingen overskuelig, saa det enkelte Navn træder tydeligt frem. Nogen Forklaring til Opstillingen er vist ikke nødvendig udover, at hvert Slægtled er opført for sig, at Numrene giver Anvisning paa, hvor henholdsvis Forældre eller Børn findes opført, og at der øverst paa hver Side staar et Romertal, som angiver Slægtledet. Indenfor hvert Søskende-Kuld er Rækkefølgen angivet ved Bogstaver efter Løbenummeret, fortløbende ogsaa hvor det drejer sig om Halvsøskende.

Jeg finder Anledning til at bemærke, at der i 7. Slægtled kun forekommer 3 mandlige Efterkommere i direkte mandlig Linie her i Landet, i 8. Slægtled kun 1, og saa vidt vides endnu ingen i 9. Slægtled* Derimod findes der i U. S. A. nogle med det til Andker ændrede Navn.

Personregister findes bag i Bogen over Slægtsmedlemmerne samt de paagældendes Ægtefæller.

 

                                                                                                                       Alf. Andersen

Titlen indgår i RAO's bogsamling. På vegne Danske Slægtsforskere har jeg scannet bogen til en søgbar PDF-fil, der er overført til Slægtsforskernes Bibliotek og kan downloades via dette link.