Poul Fredebo (1913-2005) var født i Sønderup sogn ved Slagelse som søn af en boelsmand og kom i dåben til at hedde Poul Fredebo Jensen. Det fremgår af bogen, at han blev gårdejer og en meget aktiv foreningsmand, der sad i flere bestyrelser. Han blev i 1955 beskikket til sognefoged for Sønderup sogn, og tillige var han lægdsmand. 

I 1995 fik han udgivet "Sognefogedinstitutionen gennem 200 år". Bogen indledes med: 

FORORD

 

Sognefogedinstitutionen gennem tohundrede år

 

I efteråret 1992 fik jeg en forespørgsel fra Lokalrådet Sønderup, Nordrupvester og Gudum sogne, om jeg ville skrive en række artikler til Lokalbladet, om en sognefogeds arbejde - hvad han var pålagt af pligter og rettigheder.

Jeg sagde ja til ideen, måske uden helt at tænke over, hvad det krævede af oplysninger.

Disse artikler er nu samlet i denne bog.

Efter sognefoged Hans Buchwalds død i 1955, blev jeg af amtmanden over Sorø Amt, beskikket som sognefoged d. 01.oktober 1955. Politimester Mouridsen, Slagelse, overrakte beskikkelsen, og indsatte mig i embedet samme dag. Fra samme dato blev jeg af udskrivningschefen i Roskilde, beskikket som lægdsmand for 323. lægd i 2. udskrivningskreds.

Efter sognefoged Jens Peter Hansen Jensen’s død, blev Sønderup og Nordrupvester sognefogeddistrikter sammenlagt til eet distrikt, hvorefter jeg fra d. 01. juli 1966, skulle fungere som sognefoged for de sammenlagte distrikter. Ligeledes blev de to lægder sammenlagt, således jeg også der skulle fungere for det sammenlagte distrikt.

Ved kommunesammenlægningen med Slagelse i 1970 blev embedet nedlagt, idet der i en købstadskommune ikke var sognefogedembede. Der var dengang tillige tale om en omlægning af politikredsene.

Sognefogedinstitutionen afskaffedes i princippet ved denne omlægning af politikredsen i henhold til lov af 13. juni 1973. En undtagelse var enkelte småøer, ligeledes i forbindelse med enkelte strandfogedembeder. Når jeg skal omtale mit arbejde i det korte åremål, jeg var sognefoged, må jeg finde frem til, hvordan det begyndte og hvilke ændringer, der er sket i de mange år, sognefogedinstitutionen har bestået.

Med tilladelse fra den afdøde forfatters arvinger har jeg scannet bogen til en søgbar PDF-fil, der er overført til Slægtsforskernes Bibliotek og kan downloades via dette link.