Claus Rønlev

Slægtsforskning

Download bog: "Meddelelser om FAABORG KJØBSTAD fra ældre og nyere Tid" af Aug. Schrøder, 1866

August Schrøder (1818-1871) blev født i Fredericia som søn af en fabrikant. I 1842 fik han borgerskab i Faaborg, og det fremgår af protokollen, at han kom fra Ærøskøbing. I 1846 ses han som initiativtager til etableringen af Sparekassen Faaborg. I 1866 betegner han sig selv som købmand i forbindelse med udgivelsen af bogen "Meddelelser om Faaborg Kjøbstad fra ældre og nyere Tid". Han indleder bogen med disse forord:

Da Als i Slutningen af Juni 1864 blev opgivet, frygtede man ogsaa for Fjendens Ankomst til Fyen, i hvilken Anledning man et Sted her i Byen indrettede et hemmeligt Gjemme til Opbevaring af nogle Documenter af Vigtighed. Imidlertid forskaanedes Fyen for denne Ulykke, og da bemeldte Gjemme atter skulde tildækkes, fandt man, at samme, ifald det i Fremtiden blev opdaget, burde underrette Efterkommerne om Aarsagen til dets Tilblivelse.

En Skrivelse, som indeholdt nævnte Oplysninger, blev da udfærdiget og nedlagt i et forsvarligt Hylster tilligemed et Antal af forskjellige Aviser, der ommelde Begivenhederne fra Frederik den 7des Død til den sørgelige Fredsslutning.

Forinden Gjemmet tildækkedes, kom man dog i Tanker om, at sammes fremtidige opdager vilde blive uforsvarligt skuffet, naar der, istedetfor en sandsynligt formodet Skat, ikke fandtes Andet deri, end bemeldte Gjenstande, og man besluttede da, idetmindste at fortælle lidt mere om Byens nærværende Tilstand, dens Størrelse, Folkemængde o. s. v. En halv Snees Ark om dette Emne blev da sammenlavet, men nu syntes man atter, at denne Beretning burde være noget fuldstændigere og mere omfattende, især hvad Byens ældre Historie angik, og det blev saaledes mit Hverv, at gjøre et Forsøg paa at tilveiebringe en saadan.

Efter rigeligt 1½ Aars Forløb er jeg omsider bleven færdig med dette Arbeide, og uagtet jeg paa ingen Maade troer, at have løst denne Opgave paa en endogsaa kun nogenlunde tilfredsstillende Maade, saameget mindre, som Byens Archiv, hvor man nærmest maatte vente at erholde det fornødne Materiale, kun har givet sparsomme Oplysninger, saa har jeg dog antaget, at disse Beretninger, eller idetmindste nogle af dem, maaske kunde have Interesse for Byens og Omegnens nuværende Beboere, hvorfor jeg, skjøndt ikke uden en heel Deel Betænkeligheder, fattede den Beslutning. at udgive samme i Trykken.

At en videre Kreds skulde kunne interessere sig synderligt for at høre noget om Faaborg, kan selvfølgeligen for Sagens egen Skyld ikke ventes; men da det mulige Overskud er bestemt til Anvendelse i veldædigt Øiemed, hvortil her paa Stedet i flere Retninger findes Anledning nok, saa tør jeg vel, nærmest paa Grund heraf, anbefale Bogen til Publicums Gunst, haabende, at man vil modtage den med Velvillie og Overbærelse uden Hensyn til dens Ufuldstændigheder og Mangler i mange andre Retninger.

Hvad Kilden til de saaledes samlede Beretninger angaaer, da har jeg i Reglen citeret denne paa hvert Sted.

Til Grund for Meddelelserne om Kirken er lagt en mig af Hr. Pastor Chievitz overladt Concept til „Beskrivelse af Faaborg Kirke, affattet ifølge Lov af 19. Febr. 1861", ligesom Hr. Pastor Wiberg i Jordløse har meddeelt mig Oplysning om de fleste af Byens Præster, Dherrer Stiftsprovst Balslev i Nørrebroby og Chordegn Leonhard i Faaborg om endeel af Byens Skolevæsenssager.

løvrigt er det mig en kjær Pligt, herved at bringe Enhver, som ligeledes velvilligt er kommen mig imøde med Oplysninger eller Meddelelser, min bedste Tak.

Aarsagen til, at jeg under „Byens Beliggenhed" har maattet indskrænke mig til, korteligen at omtale den nærmeste Omegn, istedetfor, som Hensigten var, i en videre Kreds at tage denne med, er, at Bogen da, til Skade for mit veldædige Øiemed, vilde være bleven endnu dyrere, end den allerede er! Desuden vilde, skjøndt adskilligt Materiale dertil alt er samlet, en længere Tid være hengaaet, forinden jeg kunde vente at komme tilende dermed, da just ikke ret mange daglige Fritimer staae til min Raadighed.

           F a a b o r g  i Marts 1866.

                                              Meddeleren.

Titlen indgår i RAO's bogsamling. Jeg har benyttert mig af Det Kongelige Biblioteks DOD-service og fået dem til at scanne bogen. Denne scanning har jeg efterbehandlet til en pæn og søgbar PDF-fil, der er overført til Slægtsforskernes Bibliotek og kan downloades via dette link.