Claus Rønlev

Slægtsforskning

Download bog: "TROLLEBORGEGNEN og dens Beboere igjennem 250 Aar" af N. Rasmussen Søkilde, 1894

Niels Rasmussen Søkilde (1837-1905) blev født og døde på gården "Søkilde" i Fleninge i Brahetrolleborg sogn. Han drev fødegården og nævnes som foregangsmand indenfor landbrug og frugtavl. Han havde også overskud til et stort forfatterskab af bl.a. historiske bøger. I 1894 udkom en af de sidste "Trolleborgegnen og dens Beboere igjennem 250 Aar (fra 1646 til vore Dage)". Jeg henviser til bogens forord: 

I henved 40 Aar har Forfatten samlet Stof til disse personal= og kulturhistoriske Meddelelser. Kirkebøger, Skiftebøger, Thingbøger, Jordebøger, Skjøde= og Fæsteprotokoller, Regnskaber o. s. v. i fyenske= og andre Samlinger, i Hovedstadens Arkiver have hver paa sin Maade ydet Bidrag til denne lille Bog, som nu ved Hr. Etatsraad Dreyers Beredvillighed kommer frem. Der var fra først af kun tænkt paa Egnens Gaarde, som enten vare eller bleve til ved Udskiftningen for 100 Aar siden, men da Kilderne tillod det, toges ogsaa de den Gang opførte Huse med, om end efter en noget indskrænket Maalestok.

     Fleninge den 2den August 1894.

Titlen indgår i RAO's bogsamling. Jeg har scannet bogen til en søgbar PDF-fil, der er overført til Slægtsforskernes Bibliotek og kan downloades via dette link.