Claus Rønlev

Slægtsforskning

Download bog: "Lærerstanden ved SLAGELSE LÆRDE SKOLE" af F. E. Hundrup, 1861

Ferdinand Emil Hundrup (1808-1879) kom til verden i Slagelse som søn af en distriktskirurg. Han blev cand. philol. og underviste i Randers og Roskilde, indtil han p.g.a. sygdom måtte tage sin afsked og herefter virkede som bibliotekar. Mest kendt er han for sit store personalhistoriske forfatterskab.

I 1861 var han latinlærer ved Roskilde Katedralskole og bidrog med "Lærerstanden ved Slagelse lærde Skole" i "Indbydelsesskrift til de offentlige Examina i Roeskilde Kathedralskole i Juni og Juli 1861". Han indleder med disse forord: 

Efterfølgende Efterretninger om Lærerstanden ved den lærde Skole i Slagelse have i meer end 10 Aar ligget samlede i min Pult (tilligemed Efterretninger om Dimittender fra Slagelse Skole, 1086 i Tallet) og have ventet paa Lejlighed til at blive udgivne (Sml. Overlærer Wiehes Indbvdelsesskrift fra Slagelse lærde Skole 1852 S. 4). Imidlertid ere Aarene forløbne medens jeg har stræbt at samle lignende Efterretninger om Landers øvrige lærde Skoler, hvorom jeg maa henvise til Forordene til de af mig i forrige Skoleprogram meddeelte Efterretninger om Lærerstanden ved Helsingørs lærde Skole.

Den her meddeelte Fortegnelse over Slagelse lærde Skoles Rectorer er vel, hvad den ældre Tid angaaer, fornemlig øst af de samme Kilder, som Overlærer Wiehe har afbenyttet i nysnævnte Program, nemlig de i Slagelse Skoles Archiv forhaandenværende ældre Fortegnelser, der tildeels stemme med den i „Dänische Bibliothek" 3 B. S. 15 — 16 opbevarede series Rectorum (indtil Rector Hirnklov, Nr. 26), men deels har jeg dog seet mig istand til andenstedsfra at berigtige og supplere samme, deels vil det let sees, at mine Bestræbelser mere end Hr. Overlærer Wiehes ere gaaede ud paa at meddele de muligst nøjagtige Meddelelser om Vedkommendes akademiske Examina og Embedsbane. I den første Henseende er jeg ved det kjøbenhavnske Universitets Consistorium bleven paa bedste Maade understøttet, idet jeg (for 12 Aar siden) har havt Universitetets samtlige Matrikler tillaans i mit Hjem, hvor jeg har taget en fuldstændig efter Skolerne ordnet Afskrift af dem; en Omstændighed, uden hvilken der vilde have været mig umuligt at samle saamange akademiske Efterretninger.

Naar der imidlertid desuagtet vil savnes Efterretning om adskillige Mænds Demissionsaar og om de Skoler, de have freqventeret, da hidrører dette ikke fra Mangel paa Iver for at efterspore det; men kun fra at mine Bestræbelser have været frugtesløse.

De trykte Kilder, jeg har benyttet, ville allevegne findes anførte; blandt disse indtage naturligviis Gjessings Jubelærere, Brødrene Barfods personalhistoriske Skrifter og mine kjære Venner Cpt. Lengnicks mange og fortjenstfulde geneologiske Arbeider og Cancelliraad Erslews Forfatter Lexikon, vigtige Pladser. Dog er det ikke blot af dette Erslews ved sin store Righoldighed og mageløse Nøiagtighed og Paalidelighed vigtige Værk, at jeg har plukket Frugter, som han har samlet, men han bar selv med sin sædvanlige Redebonhed gaaet mig tilhaande saavel i sin Tid ved Udarbeidelsen, som nu ved Revisionen før Trykningen, hvorved jeg har faaet mangen en Oplysning. som jeg ellers havde maattet savne. Herfor aflægger jeg ham her offentligen min hjertelige Tak.

Af utrykte Kilder har jeg fornemlig afbenyttet de i Slagelse Skoles Archiv opbevarede Manuscripter og Slagelse Kirkebøger, hvortil jeg under mine Ophold i min Fødeby Slagelse ved d'Hrr. Dr. Rudelbachs, afdøde Pastor Benzons og Pastor Branners Velvillie har havt fri Adgang, samt Enkekassens rige Materialier og mine egne private Samlinger. 

Endnu maa jeg med Tak nævne en gammel Skolekammerat Hr. Klokker C. Chr. Carlsen i Slagelse. som med stor Beredvillighed og Iver har skaffet mig adskillige Oplysninger fra Slagelse Kirke og Kirkebøger, som jeg endnu i den 11te Time befandtes at savne.

Idet jeg endelig offentlig aflægger Hr. Prof. Dr. Thortsen min Tak for de værdifulde Tillæg og Berigtigelser til mine Efterretninger om Lærerstanden ved Helsingørs lærde Skole, som han har havt den Godhed at tilstille mig, er det mit Haab og mit Ønske, at ret Mange ville glæde mig ved at tilstille mig Berigtigelser og Tillæg til dette lille Arbeide over Slagelse Skole.

      Roeskilde, d. 18. Juni 1861.

                                                                       F. E. Hundrup.

Titlen indgår i RAO's bogsamling. Det Kongelige Bibliotek har scannet bogen. Jeg har efterbehandlet denne scanning til en pæn og søgbar PDF-fil, der er overført til Slægtsforskernes Bibliotek og kan downloades via dette link.