Claus Rønlev

Slægtsforskning

Download bog: "Det KJØBENHAVNSKE POSTVÆSEN 1624-1912" af Fr. Olsen, 1912

Fritz Johannes Jacob Olsen (1854-1934) kom til verden i København som søn af hovmesteren hos Prins Frederik af Hessen. Som 15-årig indtrådte han i postvæsenets tjeneste og gjorde karriere, indtil han som 70-årig gik på pension. Han er kendt for et stort forfatterskab om det danske postvæsen.

Den fulde titel er "Det kjøbenhavnske Postvæsen 1624-1912 udgivet paa Foranstaltning af Generaldirektoratet for Post- og Befordringsvæsenet i Anledning af Centralpostbygningens Indvielse". Bogen indledes med: 

Det her foreliggende Skrift, der omfatter det kjøbenhavnske Postvæsens Historie fra 1624, da Postvæsenet oprettedes i Danmark, indtil vore Dage, er, hvad Tidsrummet indtil 1848 angaar, væsentlig Uddrag af de af mig tidligere udgivne Skrifter om Postvæsenet i Danmark, men der til dog særlig for den første Tids Vedkommende findes enkelte nye Oplysninger, som jeg er kommet i Besiddelse af efter Udgivelsen af min første Bog, og desuden er de kjøbenhavnske Postforhold og navnlig Kjøbenhavns Postgaards Historie i nærværende Skrift behandlet mere udførlig end i mine tidligere Skrifter. For Tiden efter 1848 er Fremstillingen væsentlig bygget paa foreliggende trykt Materiale: Cirkulærer og »Officielle Meddelelser« fra Postbestyrelsen, Beretninger fra Generalpostdirektøren til Finansministeriet, de aarlige Oversigter over Postvæsenets Statistik samt Rigsdagstidende. En Del Oplysninger er dog hentet fra Generalpostdirektoratets og Overpostmesterembedets Arkiver.

Skriftet er, hvad den historiske Del og det personelle angaar, sluttet 31. Marts 1912.

                                                                                                    F. O.

Titlen indgår i RAO's bogsamling. Det Kongelige Bibliotek har scannet bogen. Jeg har efterbehandlet denne scanning til en pæn og søgbar PDF-fil, der er overført til Slægtsforskernes Bibliotek og kan downloades via dette link.