Claus Rønlev

Slægtsforskning

Download bog: "KERTEMINDE 1413 - 7. December - 1913" af Kr. Kragh, 1913

Anders Christian Ammentorp Kragh (1855-1926) var født i Skorup sogn i Skanderborg amt, men havde sit virke som skoleinspektør i Kerteminde. I forbindelse med 500-års købstadsjubilæum skrev han "Kerteminde 1413 - 7. December - 1913". Hans eget forord:

Det er baade med Lyst og med Ulyst, jeg er gaaet til Udarbejdelsen af denne Bog.

Med Lyst, fordi jeg gennem en over trediveårig Virksomhed i Kerteminde har faaet den lille By kær og gerne vilde være med til at yde et Bidrag til dens 500-Aarsfest.

Med Ulyst, fordi jeg var bange for, at det kunde komme til at skorte mig paa Tid og Lejlighed til at gennemgaa det Stof, som maatte være forhaanden, og fordi jeg følte, at skulde et saadant Arbejde gøres, maatte det helst gøres af en Historiker af Faget.

Imidlertid blev Lysten den sejrende, og nu fremtræder dette lille Skrift - ikke som noget historisk Værk, men som en kortfattet, i flere Maader maaske mangelfuld og brudstykkeagtig Fremstilling af Byens Forhold gennem Tiderne - i Haab om, at det dog maa vinde nogen Interesse hos dem, for hvem det nærmest er beregnet - Kerteminde Købstads Indbyggere.

Foruden adskillige utrykte Kilder i Raadhusarkivet i Kerteminde og i Landsarkivet i Odense har jeg under Udarbejdelsen benyttet en Del trykte Værker paa det kongelige Bibliotek i København og paa Stiftsbiblioteket i Odense, saasom: Aktstykker til Oplysning af Danmarks indre Forhold i ældre Tid, udg. af Fyns Stifts litterære Selskab; Samlinger til Fyns Historie og Topografi; G. Strøm: Efterretning om Kerteminde Præster, Rektorer og Hørere; Vedel Simonsen: Fyns Vilkaar under Grevens Fejde; Nye kirkehistoriske Samlinger; Suhms Samlinger til den danske Historie; Hofmanns Fundatssamling; S. A. Sørensen: Fyns Generobring 1659; Rasmussen Søkilde: Fra Carl Gustavs Indfald i Fyn; Claus von Ahlefeld: Relation aus Fünen; Karl Schmidt: De fremmede Troppers Ophold i Danmark 1808; Troels Lund: Købstadboliger; Traps Danmark; Pontoppidans Atlas; Resens Atlas; Arnt Berntsen: Danmarckis oc Norgis Fructbar Herlighed o. fl. a.

     Kerteminde i August 1913 

                                                             Kr.     

For den (lokal-)historisk interesserede er den absolut værd at læse, og der er også for slægtsforskere nogle data og oplysninger om personer at komme efter.

Titlen indgår i RAO's bogsamling. Jeg har scannet bogen til en søgbar PDF-fil, der er overført til Slægtsforskernes Bibliotek og kan downloades via dette link.