Claus Rønlev

Slægtsforskning

Download bog: "Efterretninger om RØNNINGE og ROLFSTED SOGNE" af Johan Christopher Bendz, 1820

Johan Christopher Bendtz (1753-1830) kom til verden i Rønninge Præstegård som søn af sognepræsten. Han gik selv præstevejen og afløste i 1778 sin far som sognepræst for Rønninge og Rolfsted sogne.

Ved siden af præstegerningen dyrkede han sin historiske interesse og fik udgivet flere bøger, bl.a. "Efterretninger om Rønninge og Rolfsted Sogne", der udkom i 1820. Titlen indgår i RAO's bogsamling.

Bogen indledes med et indholdsregister og denne forerindring:

Nærværende Efterretninger om Rønninge og Rolfsted Sogne har jeg forfattet efter Opfordring og vedholdende Opmuntring af Hans Excellence Hr. Geheimeconferentsraad von B ü l o w til Sanderumgaard, som i en Række af halvhundrede Aar har værdiget rnig sit ligesaa trofaste Venskab, som sin ophøiede Bevaagenhed. Jeg har gjort mig Umage for at opfylde dette Hans Excellences Ønske; men om jeg har været heldig nok deri, kan jeg ingen Stemme have i at afgjøre. Min Hensigt var ikke at Skriftet skulde trykkes; men kun en Afskrift deraf nedlægges paa Fyens Stifts-Bibliothek i Odense, og at Manuskriptet selv skulde forblive ved Rønninge Sognekald, til Efterretning for mine Eftermænd i Embedet, der maatte ønske den om Adskilligt i Sognene, som de maaskee ellers aldrig efter min Død skulde kunne komme til Kundskab om; thi ikke allene har jeg kjendt Sognene mere end et halvt Seculum længere tilbage i Tiden; men jeg har ogsaa kjendt dem førend de bleve udskiftede af Fælledskabet, saaledes som de maaskee havde været i flere Hundrede Aar, og jeg kjender dem i deres nærværende Skikkelse efter Udskiftningen, der gav dem næsten i Eet og Alt en heel Forandring, og følgelig har jeg kjendt meget i dem og ved dem, som nu ikke mere kan sees, og som muligen, om ikke lang Tid, er reent glemt. At Skriftet nu er trykt, er skeet efter forbemeldte Hans Excellences senere Forlangende, som jeg vel strax undskyldte mig for, befrygtende at det ikke var det værdt; men som jeg dog ikke kunde undslaae mig for, da Hans Exceltence yttrede, at det var Hans Ønske og lagde til, at Han Selv vilde bekoste dets Trykning. Kan derfor Skriftet ansees for at være af noget Værd, da er det Hans Excellence, som ene tilkommer Takken for dets Offentliggjøelse.

Hvad Indholdet af Efterretningerne selv angaaer, da har jeg forfattet dem med den muligste Nøiagtighed, efter den Kundskab jeg dertil har kunnet erholde. Jeg har navngivet Kilden, fra hvilken jeg har hentet enhver Efterretning, for saavidt der har været nogen, og hvor den ikke er nævnet, og altsaa slig Efterretning ene maae vorde troet paa mit Ord, da er samme ikke anderledes, end at Enhver som vil det, især naar ikke for lang Tid gaaer hen, forinden, selv ved Undersøgelse kan komme til Vished om deres Sandhed. At jeg eet eller andet Sted har maaskee været mere vidtløftig end behøvedes, kan vel være; men efter min Formening ikke mere, end jeg troer udi Tiden for Visse dog ikke vil blive saa ukjært. At Andre med den Kundskab, jeg har om Sognene, kunde have forfattet Efterretningerne om dem fuldkomnere og bedre end jeg, det tilstaaer jeg med Selvoverbeviisning; thi jeg er en uøvet Skribent og dertil en gammel Mand, hvilket jeg haaber den gunstige Læser lader være Undskyldnirg for hvad Ufuldkommenhed der maatte findes ved Skriftet, Især hvad Formen og Stilen er angaaende.— Skulde ellers disse mine Efterretninger, saaledes som de ere, finde gode Menneskers Bifald og gunstige Omdomme, da skal samme ikke allene være mig kjært, men endog mere end Løn nok for den Umage, jeg har havt med at forfatte dem.

                                              F o r f a t t e r e n.

Jeg har benyttet mig af Det Kongelige Biblioteks DOD-service og fået dem til at scanne bogen, der er trykt med gotisk skrift. Denne scanning har jeg efterbehandlet til en pæn og søgbar PDF-fil, der er overført til Slægtsforskernes Bibliotek og kan downloades via dette link.