Claus Rønlev

Slægtsforskning

Download bog: "ASSENS gennem 700 Aar" af Lauritz Maaløe, 1936

Lauritz Maaløe (1861-1947) blev født i Assens som søn af en jurist og fuldmægtig. I 1890 kan vi finde ham som maler i Odense, og fra 1901 er han registreret i København som ass. ved D.F.D.S. Det er ikke til at sige, hvordan han har tilegnet sig evnerne til at skrive et så stort og fint værk som "Assens gennem 700 Aar".

Bogen afsluttes med et omfattende navne- og sagregister og indledes med disse forord:

For økonomisk Støtte til Omkostningerne ved Udarbejdelsen af nærværende Bog takker jeg Assens Byraad, Den Hjelmstjerne Rosencroneske Stiftelse og Fyens Stifts Sparekasse.

Historisk Samfund for Odense og Assens Amter bringer jeg min Tak for, at Samfundet ved betydelige Ofre har muliggjort Fremkomsten at mit Arbejde i en vanskelig Tid.

Rigsarkivet og det fyenske Landsarkiv takker jeg for Laanet af den anselige Mængde Arkivalier og det med Forsendelsen heraf forbundne Besvær. Ligeledes min Tak til Arkivpersonalerne for elskværdig Hjælpsomhed ved Fremfindelsen af Arkivalerne. For forskellige Bidrag in natura til Billedstoffet takker jeg Nationalmuseet, Statens Museum for Kunst, Den kgl. Mønt- og Medaljesamling, Sømandsforeningen og Turistforeningen i Assens, De danske Sukkerfabriker, Fyens Svineslagteri, Bryggeriet Vestfyen, Museumsinspektør Hugo Matthiesen, Apoteker J. V. Strøyberg, Boghandler Th. Plum og Ingeniør N. M. Plum. Ogsaa nu afd. Sognefoged Rs. Jørgen Jensen, Sandager Næs, skylder jeg en Tak i samme Anledning.

Fremdeles min Tak til Fyrmester Niels Lund og Maskinassistent Hans Schmidt for topografiske Undersøgelser i Marken. Registret er udarbejdet af Landsarkivar Harald Hatt.

Naar Professor Utzon-Frank venligst har forsynet Bogen med en Omslagstegning, skyldes det Veneration for hans nærmeste Slægts mangeaarige Hjemsted.


     København i Efteraaret 1935.

                                                        LAURITZ MAALØE

Titlen indgår i RAO's bogsamling. Jeg har scannet bogen til en søgbar PDF-fil, der er overført til Slægtsforskernes Bibliotek og kan downloades via dette link.