Claus Rønlev

Slægtsforskning

Download bog: "FYENS STIFTS LÆSEFORENING 1838-1908 : Tilblivelse og Vækst" af W. Norvin, 1908

Karl Peter William Johannes Norvin (1878-1940) kom til verden i København som søn af en snedkermester. Som 19-årig blev han student fra Sorø og 7 år senere cand. mag. med græsk som hovedfag. Efter eksamen blev han ansat ved landsarkivet i Odense og fortsatte karrieren ved Rigsarkivet. 1915 blev han dr. phil. og 1924 professor i klassisk filologi ved Københavns Universitet. Han er kendt for et omfattende forfatterskab inden for historie og filologi. I 1929-40 skrev han Københavns Universitet i 3 bind. 

I 1908 var han forfatter til "Fyens Stifts Læseforening 1838-1908 : Tilblivelse og Vækst gennem to Menneskealdre", som han afslutter med:

For den Skildring, der indeholdes paa foranstaaende Blade, har Forfatteren det fulde Ansvar. Bestyrelsen for Fyens Stifts Læseforening rettede Anmodning til mig om at udarbejde en Fremstilling af Foreningens Udviklingshistorie gennem de to Menneskealdre, den har bestaaet, men gav mig fuldstændig frie Hænder til at forme Stoffet, som jeg selv maatte finde det bedst. Det er nu klart, at et Arbejde, der som dette i saa høj Grad er Mosaik, let kan komme til at lide af Fejl og Skævheder, at en og anden lille Sten kan synes at være for mat eller for blank i Glansen, at der hist og her kan savnes det rette Sammenspil, og at Mønstret et Sted kan være for overlæsset, et andet for spinkelt, og det saa meget snarere, som Kilderne flyder meget sparsomt, ofte synes helt udtørrede, ofte vanskelig lader sig forene i en fælles Strøm. Af dobbelt Art har de Kilder været, jeg har kunnet benytte; den levende, mundtlige Tradition, der er nedarvet gennem Tiderne og finder sit Udtryk i, hvad ældre og mangeaarige Medlemmer ved at berette, og paa den anden Side Foreningens Arkiv, der dog for den ældre Tid er ufuldstændigt bevaret; dertil kan endnu føjes for de Retssagers Vedkommende, der er refereret i første Afsnit, de paagældende Procesakter i Odense Byfogeds og Landsoverrettens Arkiver, der opbevares i Landsarkiverne, henholdsvis i Odense og København, for de omtalte Ejendommes Historie tillige Odense Panteregistre og Grundtakstprotokoller, ligeledes i Landsarkivet i Odense. At jeg har benyttet, hvad der var at finde i den trykte Litteratur, navnlig vedrørende den lokale Historie, er en Selvfølge. 

Angaaende Billederne skal bemærkes, at de for største Delen er Reproduktioner efter Originalfotografier, taget til dette Øjemed, medens Portrætterne er efter ældre Fotografier, som velvilligst er Foreningen udlaant af den paagældende eller hans Slægt eller Venner. Af de andre Billeder skal nævnes, at S. 8 er Udsnit af en ældre Akvarel, som stilledes til Raadighed af Hr. Konsul F. L. Hey, S. 22 efter et Træsnit i Rosenhoffs Almanak fra 1857, S. 23 efter Gengivelse af en Akvarel i Fyens Stiftsmuseum, S. 36 efter en Tegning i Foreningens Besiddelse, de to Planer og Faksimilet af Kongens Takskrivelse S. 13 efter Originalerne i Foreningens Arkiv. 

For kyndig Bistand under Arbejdets Udførelse skylder jeg Hr. Landsarkivar G. L. Wad megen Tak.

 

                                                                                                                                          W. N.

Jeg har scannet bpgen til en søgbar PDF-fil, der kan downloades via dette link.