Claus Rønlev

Slægtsforskning

Download bog: "ODENSE LØVEAPOTEK's Historie MDXLIX-MCMIII" af E. Dam, 1903

Carl Frederik Emil Dam (1863-1915) var født i København, blev cand. pharm. som 22-årig og efter flere ansættelser blev han selv apoteker i Tårbæk. Mest kendt er han for sit store faghistoriske forfatterskab. Han skrev blandt andet mange apoteksjubilæumsskrifter, herunder i 1903 "Odense Løveapoteks Historie MDXLIX-MCMIII" med undertitel "Til Minde om Ernst Gustav Lotzes Virksomhed 1853-1893. Udgivet af hans Hustru 1903".

Jeg gengiver forfatterens forord:

Den 1. Maj for halvtresindstyve Aar siden overtog Ernst Gustav Lotze Odense Løveapotek.

I det foregaaende halve Aarhundrede havde en kraftig Haand efter vanskelige Tider faaet bragt det gamle Apotek paa Fode; der havde været meget at bringe Orden i, Arbejdet var blevet gjort dygtigt, myndigt og med Held; men Tiden var vel tilsidst ved at løbe fra den gamle Ejer, Ledelsen maatte forynges, om det skulde blive muligt at føre Udviklingen videre paa den solide Grund, som endelig var lagt.

Denne Opgave kunde vanskeligt være tilfaldet nogen bedre Mand end Lotze. Af de fyrretyve Aar, hvori han besad Landets næstældste Apotek, gik de fleste med til at omdanne, udvide, forbedre og forskønne den Ejendom, han som ung tiltraadte. I ham forenedes Sansen for det gamles Ret og Skønhed med en aldrig svækket Iver efter at knytte det til hans egen Tids, hans egen Indsigts Krav til Fuldkommenhed.

Han fik ikke blot Tid og Ævner til at fuldføre dette, de strakte til at fylde et lykkeligt Liv i Hjemmet og til et storartet Arbejde for offentlige Formaal; paa det Almenes og sit eget Omraade har han virket saaledes, at hans Navn sent vil glemmes.

Fru Etatsraadinde Lotze har ønsket ogsaa ved dette Skrift at fæstne Mindet om hendes Mands Gærning, som hun nu i ti Aar har søgt at fortsætte i hans Aand. Det Apotek, som Lotze modtog hin første Maj, bar saa stærke Spor af Ælde, var saa lidet tidssvarende indrettet, omfattede Virksomheder, som burde indstilles, at der nødvendigvis straks maatte begyndes paa en Omdannelse; der blev da først taget fat paa det, som skulde være det bærende i hele Lotzes fremtidige Virksomhed, paa Apoteket. I Løbet af den første Sommer modtog det den Indretning, som blev Grundlaget for dets senere Udvidelse og Forbedring. Den 19. November 1853 flyttede den nye Apoteker ind i sit nye Apotek; han regnede selv senere denne Dag for den første, paa hvilken hans egentlige, selvstændige Virksomhed begyndte.

Derfor er denne Dag valgt som Mindedag for hans Værk. Firmaet Gustav Lotzes Grundlægger bør ikke mindes for det smaa og gamle, han gik ind til, men for det store og nye, han har skabt.

København, d. 21. Juni 1903.

                                                                                   E. D. 

Her er et lille udvalg af billeder fra bogen. De er alle fra 1903.

loeveapoteket overgade

Overgade 4, 6 og 8.

loeveapoteket gaarden

Løveapotekets gårdsplads.

loeveapotekets have

Løveapotekets have set mod nord.

Titlen indgår i RAO's bogsamling. Jeg har scannet bogen til en søgbar PDF-fil, der er overført til Slægtsforskernes Bibliotek og kan downloades via dette link.

 

P.S.: Løveapoteket og den flotte bygning måtte lade livet i 1960'er, da Thomas B. Thriges Gade blev anlagt. Løveapotekets Have fik lov til at bestå i en meget indskrænket udgave og kendes i dag som Lotzes Have. Den lille byoase ligger i forbindelse med H. C. Andersens Museum og indgår i de meget storstilede planer om omdannelse af museet under ledelse af den verdenskendte japanske arkitekt Kengo Kuma. Så apoteker Lotzes have kommer til ære og værdighed igen. Det er ganske vist!