Claus Rønlev

Slægtsforskning

Download bog: "SNEJBJERG SOGN" af Johan C. Sulkjær, 1925-27

Johan Jørgen Christen Sulkjær (1877-1950) kom til verden i Lemvig, men voksede op som plejesøn hos en træhandler i Nr. Nissum. Efter  præliminæreksamen og seminarieuddannelse i Nr. Nissum arbejdede han som hjælpelærer nogle år, inden han fra 1903-25 var lærer i Volsgaard Skole og 1925-34 i Studsgaard Skole.

Han har fået udgivet flere sognebeskrivelser, herunder i 1925-27 om Snejbjerg i 2 bind, som han afslutter med:

Efterskrift.

 

Hermed bringer jeg saa en hjertelig Tak til de mange, som paa en eller anden Maade har bidraget til Bogen om Snejbjerg Sogn. Først og fremmest Museumsforstander H. P. Hansen, Herning, og P. Storgaard Pedersen i Hee, som altid har vist sig offervillige. Naar Konrad Understrup i Forordet til Sinding Sogn skriver, at Storgaard Pedersen især har givet Bidrag til Oplysning om Herregaardens ældre Historie, og at han næsten aldrig har truffen H. P. Hansen, uden at denne har haft et eller andet at fortælle om Sognet, saa er dette nøjagtigt det samme, jeg kan sige for Snejbjerg Sogns Vedkommende. Jeg maa ogsaa udtrykke min Taknemmelighed mod Konrad Understrup, især har jeg haft Nytte af den tidligere omtalte Artikel. For Resten har jeg ogsaa haft Nytte af at læse de andre lokalhistoriske Skrifter, som er fremkommen om Egnen, hvilket nok vil kunne skønnes af Teksten. Ja, saa vil jeg fremhæve den store Hjælpsomhed, som Arkivernes Embedsmænd har vist mig — og sidst men ikke mindst med Tak nævne de mange af Sognets Beboere, som har støttet mig med Oplysninger eller paa anden Maade. Desværre er der jo meget Stof, jeg ikke har kunnet faa med. — Om Indholdet skal jeg kun bemærke, al Redegørelsen for de over 300 Landejendomme egentlig er et halsbrækkende Foretagende. Jeg har benyttet Matriklerne og en 5—6 andre Hartkornsfortegneiser, gennemgaaet Panteregistrene siden 1765, gennemlæst en Mængde Skøder, og endvidere støttet mig til de 5 ældste Folketællingslister, samt Kirkebogen. Men bl. a. fordi Matrikelsnumrene kan gaa over fra en ældre Ejendom til en ny udskilt Ejendom, fordi det ikke altid kan ses, om et Matr. Nr. betegner en ubebygget Parcel eller en Ejendom, og endelig fordi de nedlagte Ejendomme, som er ret talrige, har en vis Tilbøjelighed til at »gaa igen«, samt af forskellige andre Grunde, er det skriftlige Stof utilstrækkeligt til deraf i alle Tilfælde at faa det rigtige frem. Jeg har derfor maattet faa en Del stedkendte Folk til at gennemgaa mine Sedler med mig, hvilket de tiest har gjort med stor Taalmodighed. Denne Del af Arbejdet har taget langt over det halve af Tiden. Og saa har jeg endda saa smaat tænkt paa at kassere det, fordi det kunde tænkes, at der, foruden de i »Rettelser og Tilføjelser« indførte Berigtigelser, maaske endnu kunde forekomme en enkelt Fejl.

Men da jeg jo i det hele taget maa stole paa Læsernes Velvilje over for Bogens Mangler og mindre Grad af Fuldkommenhed, har jeg dog ment, at det vilde være en Skam af en saa uvæsentlig Grund at udelade det, som jeg selv anser for den betydeligste Del af mit Arbejde. Naar der i Bogen findes en eller anden mere personlig formet Bemærkning om Personer eller Ting, som jeg ikke selv har haft Kendskab til, vil jeg gerne gøre opmærksom paa, at det vilde være forkert at opfatte det som Fantasi. F. Eks. Slutningsbemærkningen om Volsgaard eller de sidste 9 Linier om Snejbjerg By — ja deri er intet andet end, hvad de gamle har fortalt mig, selv om jeg af formelle Hensyn har givet det en mere personlig Form.

Sluttelig skal jeg gentage Haabet om, at Læserne, selv om Bogen ikke tør betegnes som noget fremragende, inden for sin Art, dog vil modtage den med Velvilje og Overbærenhed.

 

          Studsgaard, November 1927.

                                                                                                       Johan C. Sulkjær.

Jeg har scannet de 2 bind til søgbare PDF-filer, der er overført til Slægtsforskernes Bibliotek og kan downloades via disse links:

Bind I

Bind II