Claus Rønlev

Slægtsforskning

Download bog: "RINGKØBING APOTEK gennem 150 Aar" af E. Dam, 1899

Carl Frederik Emil Dam (1863-1915) var født i København, blev cand. pharm. som 22-årig og efter flere ansættelser blev han selv apoteker i Tårbæk. Mest kendt er han for sit store faghistoriske forfatterskab. Han skrev blandt andet mange apoteksjubilæumsskrifter, herunder i 1899: "Ringkøbing Apotek gennem 150 Aar", som han indleder med:

FORORD


Midt i Dagenes Travlhed, medens alt Arbejde er henvendt paa at fyldestgøre de Krav, den levende Nutid stiller, melder der sig en Trang til at mindes de svundne Tiders Gærning, til at maale Fremgangen, til at faa Klarhed over, hvilke af tidligere Tiders Forudsætninger, vi endnu virker tinder, og hvilke nye, der er komne til.

En Skare af udmærkede Forskere arbejder med vort Lands almindelige Historie, udrydder Myterne, giver os klar og paalidelig Underretning om Begivenhedernes Gang i svundne Aarhundreder; de støttes af et Kildemateriale, der ingen Sinde før har været saa let tilgængeligt som nu; en Mængde Institutioners, en Mængde Fags særlige Historie skrives; mange Slægter, berømte og beskedne, sætter en Ære i at efterspore Forfædrenes Skæbne.

Ogsaa den danske Farmaci har sin Historieskrivning; i store Træk har den vist os, hvorledes dette Fag er vokset frem, hvorledes det først her hjemme udøvedes af enkelte indkaldte fremmede, for hvem hele Apotekerlovgivningen indeholdtes i deres Bevillingsbrev; længe varede det, inden Landets egne Børn helt overtog den farmaceutiske Gærning, inden hele det lovfæstede Grundlag for dens Udøvelse, som dens tiltagende Omfang og Betydning nødvendiggjorde, blev til.

Dette Skrift skulde give sit Bidrag til Belysning af den stedfundne Udvikling; det handler om et vestjysk Apotek, der i sine første Aar havde vanskeligt ved at bestaa; i tredive Aar skiftede det fem Gange Ejer; men omsider bragtes det paa Fode og kan nu fejre sit 150 Aars Jubilæum uden Frygt for de kommende Tider, i tre Generationer har den Heibergske Slægt besiddet det.

Maatte da denne lille Bog opfylde sin Hensigt; for dens Fremkomst og for dens smukke, billedprydede Skikkelse har Apoteker i Ringkøbing H. L. Heiberg Æren.


                                                                                                                         E. D.

Jeg har benyttet mig af Det Kongelige Biblioteks DOD-service og fået dem til at scanne bogen. Denne scanning har jeg efterbehandlet til en pæn og søgbar PDF-fil, der kan downloades via dette link.