Gordon Norrie (1855-1941) kom til verden i Helsingør som søn af en skibsklarerer. Som 18-årig blev han student fra Sorø, og 7 år senere tog han medicinsk embedseksamen. Han blev tilknyttet Garnisons Sygehus og var senere læge ved Københavns Væbning. I 1891 blev han udnævnt til korpslæge i hæren, hvor han i 1911 avancerede til stabslæge og chef for Garnisons Sygehus. Han specialisererede sig i øjensygdomme og blev anerkendt for nye behandlingsformer. Samtidig var han en meget flittig forfatter og fik udgivet flere anerkendte værker om medicinhistorie. 

I 1934-39 fik han i 3 bind udgivet "Af medicinsk facultets historie 1750-1841", som han indleder med:

FORORD.

 

Efter at jeg havde afsluttet mine arbejder om de chirurgiske læreanstalters historie, er jeg blevet opfordret til at tage fat paa medicinsk facultets historie, men da jeg er ganske paa det rene med, at jeg langt fra vil kunne opleve at fuldføre et saadant arbejde, vil jeg til en begyndelse meddele, hvad jeg har fundet om medicinsk facultets historie mellem 1750 og 1779. Da facultetets arkiv næsten helt er gaaet til grunde — resterne har jeg gjort rede for i »Medicinsk facultets arkiv før 1807« (Hospitalstidende 1899) — har det været nødvendigt at rekonstruere det gennem consistoriums og cancelliets arkiver. Et blik paa kildeangivelserne vil vise, hvor besværligt et saadant arbejde er, og dog kan det aldrig blive fuldstændigt, men kan kun yde et bidrag til facultetets historie, en materialesamling, saaledes at det vil være muligt for en fremtidig forsker at give et troværdigt billede af lægevæsenets historie i slutningen af 18’ aarhundrede. For dette tidsrum foreligger navnlig Vilhelm Ingerslevs ypperlige bog: Danmarks læger og lægevæsen, der dog, da den kun er baseret paa trykte kilder, trænger til stadig korrektion, men desuden findes Emmerik Ingerslevs fortrinlige bøger om fødselsvidenskabens historie hygget paa talrige trykte og utrykte kilder, endvidere Carøes Medicinalreformens historie og hans personalhistoriske værker samt endelig mine bøger om de chirurgiske læreanstalter. Der mangler endnu Frederiks hospitals historie, som ikke kan være vanskelig at skrive, da hospitalets arkiv findes samlet i landsarkivet og der findes et par jubilæumsskrifter om hospitalet, samt endelig en del af collegium medicums historie, navnlig for saa vidt angaar tidens lovgivning paa hygiejnisk og socialt omraade, hvortil forarbejderne formentlig let kan findes.

Jeg skylder Carlsbergfondet i høj grad tak for, at denne bog som saa mange af mine tidligere har kunnet udarbejdes og blive udgivet.

 

        København. Den 6’ maj 1934.

 

                                                                                                                Gordon Norrie.

Jeg har scannet de 3 bind til søgbare PDF-filer, der kan downloades via disse links:

I : 1750-1779

II : 1750-1800

III : 1800-1841