Viggo Henrik Victor Krohn (1859-1946) kom til verden i København som søn af en fhv. sognepræst. I mange år gjorde han tjeneste ved forsvaret, og fra 1906 var han ansat som skriver i Indenrigsministeriet. Hele sin militære tjenestetid var han knyttet til Kastellet og samlede oplysninger til sine mange artikler og bøger om den ejendommelige soldaterby. 

I 1937 fik han udgivet: "Kastelskirken og dens Menighed i Tidsrummet 1664-1936", der indledes med:

FORORD

 

Uagtet jeg siden 1904 har beskæftiget mig med Kastellet Frederikshavns Historie og har skrevet ca. 30 Afhandlinger og to Bøger om dette Emne, har jeg dog ikke hidtil vovet mig i Lag med Kastelskirkens Historie; thi selv om Kirken og det til denne knyttede Personale i og for sig ikke som historisk Objekt frembyder uoverkommelige Vanskeligheder, er Forholdene for denne Kirke dog saa ejendommelige, at der næsten ikke findes det Emne indenfor — delvis ogsaa udenfor — Kastellets Omraade, uden at det direkte eller indirekte griber ind i dens Historie; som Eksempler skal nævnes saa heterogene Sager som Marketenderne, Færdselen paa Fæstningsværkerne, Statsfangerne, Slaverne, Det kgl. Teater, Fattigkassen, Skolerne for Soldaterbørn, Asylet o. s. v., og det er alle disse Forhold, der paa den ene Side gør det vanskeligt at skrive denne Kirkes Historie, medens de paa den anden Side til Trods for Kirkens saavel ydre som indre Beskedenhed i Forhold til Byens andre monumentale og pragtfulde Særpræg, der formentlig vil gøre den væsensforskellig fra mange andre Kirkers.

Til Hjælp ved Trykningen og Udgivelsen har jeg haft den Glæde at modtage Tilskud fra Krigsministeriet, fra 1. Regiments Soldaterforening, fra Det Glassenske Fideikommis og af Midler, hvorover Kirkens Sognepræst, Pastor Svend Rehling raader.

Ligesom jeg herved udtaler min varmeste Tak for denne pekuniære Støtte, finder jeg Anledning til samtidig at takke de mange, der med Raad og Daad har staaet mig bi; specielt retter jeg min Tak til Chefen for 1. Regiment, Oberst V. Tretow-Loof og til min gamle Skolekammerat, Provst M. F. Høfler, der som Søn af en af Kastellets Underofficerer har været stærkt interesseret i Sagen.

 

    København, den 20. Juli 1937.

                                                                                                     Victor Krohn.

Jeg har scanne bogen til en søgbar PDF-fil, der kan downloades via dette link.