Knud Bokkenheuser (1869-1936) kom til verden i København som søn af en viceinspektør. Som 18-årig blev han student fra Efterslægtselskabets skole, hvor han senere blev lærer. Han er kendt for et omfattende forfatterskab med hovedemne de borgerlige og kulturelle forhold i København i slutningen af 1700-tallet og begyndelsen af 1800-tallet.

I 1919 fik han udgivet: "Det gamle København". Det er et velillustreret værk i 2 bind, som indledes med:

FORTALE

 

Efter at jeg igennem 12 Aar har gennemvandret det gamle København med mine Læsere i de seks Bind, der er betitlede: »De svandt, de svandt« — »Christianshavn« — »Vejen gaar, min Tro —«, — »Frederiksberg« — »Østerbro« og »Nørrebro«, følte jeg, at min Opgave her, ad populær Vej at vække mine Bysbørns — ja, helst alle mine Landsmænds Kærlighed til vor gamle Hovedstad, maatte være tilendebragt under denne Form.

Det har jo ingenlunde været min Hensigt at skrive en udtømmende Københavns Historie, men gennem disse Vandringer at faa Læserne til selv at studere videre. Den Bebrejdelse, der af og til har været rettet imod mig, at jeg ikke har faaet det eller det med, rammer derfor ikke; thi det ligger ganske udenfor Bogens Plan at tage andet med end netop det, man lægger Mærke til paa en Spadseretur.

Naar mit Forlag nu, da adskillige af første Udgaves enkelte Bind er udsolgte, har sat mig i Stand til at forelægge et samlet andet Oplag af hele Værket, maa jeg dog gøre opmærksom paa, at dette for en Del er en helt ny Bog. Dels er de gamle grundigt reviderede, dels er Billedstoffet væsentlig forøget, og endelig er der sket meget betydelige Tilføjelser, som de skiftende Tider har medført, især for de Afsnits Vedkommende, der omhandler den indre By og Frederiksberg.

For gode Raad og Hjælp ved Udarbejdelsen af denne Bog skylder jeg mine Venner Grosserer Carl C. Christensen, Fuldmægtig Alfred Nielsen og Overlærer Axel Sørensen en varm Tak.

   

             København, d. 27. Maj 1919.

                                                                                                  Knud Bokkenheuser

Jeg har benyttet mig af Det Kongelige Biblioteks DOD-service og fået dem til at scanne de 2 bind. Disse scanninger har jeg efterbehandlet til pæne og søgbare PDF-filer, der kan downloades via disse links:

1. Bind

2. Bind