Gerhard Leslie Grove (1855-1911) var født i København som søn af en kaptajnløjtnant. Han blev student som 18-årig og cand. jur. som 27-årig. Det førte ham til en stilling som arkivsekretær i Rigsarkivet. I en periode var han redaktør af Personalhistorisk Tidsskrift og udgav samtidig en stort antal personal- og lokalhistoriske værker.

I 1908 var han hovedforfatter til "Kjøbenhavns Havn : En Oversigt over Havnens Udvikling fra Christian IV's Tid til vore Dage", der indledes med:

FORORD.

 


Det er i Dag Halvtredsindstyve Aar siden, at Kjøbenhavns Havnevæsen blev omordnet ved Lov af 30te December 1858.

Herved indlededes en Periode, i hvilken Havnen i mange Henseender har haft en saa rivende Udvikling, at man maa gaa tilbage til Christian IV’s Tid for at finde et Sammenligningspunkt. Helt ny Omraader er som den Gang erhvervede for Havnen baade mod Nord og Syd, store Uddybninger foretagne og mangfoldige tekniske Forbedringer udførte.

Havnevæsenets Bestyrelse har i den Anledning ønsket at udgive en Oversigt, der gjorde det muligt i større Træk at følge Havnens Udvikling i den historisk kendte Tid og navnlig i den sidste halvtredsindstyveaarige Periode.

At skrive Havnens Historie for et saa langt Tidsrum, vilde ikke blot kræve omfattende og derfor langvarige Forstudier men ogsaa meget overskride det Omfang, man havde tænkt at holde sig til. Adskillige Dele af Havnens Historie er derhos tidligere tagne op til Behandling. Navnlig har Havnevæsenet ganske nylig udgivet et større Værk, der paa Grundlag af officielle Kilder behandler Kjøbenhavns Havns Statistik og baade giver mange Oplysninger om Kjøbenhavns Havn, dens Indtægter og Udgifter, Rumfang, Dybde, dens Bolværkers Længde m. m. og en Statistik over Besejlingen, Kjøbenhavns Handelsflaade, Import og Eksport. Men i øvrigt er Kjøbenhavns Havns Historie i Forvejen oftere, om end spredt, behandlet af adskillige af Kjøbenhavns Topografer, saaledes fra den senere Tid navnlig af Dr. Oluf Nielsen, Carl Bruun, Bering Liisberg og i Traps »Danmark«. Kjøbenhavns Handels Historie er behandlet af Nathanson, Fr. Thaarup, Rubin og Schovelin. Fr. Thaarup har allerede i 1812 i et særligt lille Skrift udgivet en »Kort Oversigt over Kjøbenhavns Havnevæsen«, der er oplysende om Havnens Administration i ældre Tider.

Fra de sidste halvhundrede Aar findes endvidere en hel Litteratur af trykte Forhandlinger i Rigsdagen og Borgerrepræsentationen om Kjøbenhavns Havn, om Anlæggelse af Frilager og Frihavn, af Planer og Projekter til Havnens Forbedring og mindre historiske Fremstillinger om foretagne enkelte Havnearbejder.

Selv om det derfor ikke har været Hensigten at udstrække Opgaven her til alle Dele af Havnens Historie, og der navnlig med Hensyn til Havnens Indtægter og Udgifter, Trafik, Handel, Statistik m. m. maa henvises til andre Værker, tør det ventes, at ved en saadan Lejlighed en kortfattet let overskuelig Fremstilling af Havnens Udvikling i snævrere Forstand vil kunne løse den Opgave, at bevare en fyldig Erindring om Kjøbenhavns Havns Udvikling til vore Dage og det smukke Standpunkt, hvortil den gennem Aarhundreders Anstrengelser er naael den 30te December 1908. —

Udgiveren er Dhrr. Havnebygmester H. C. V. Møller og Kontorchef J. H. B. With taknemlig for vigtige Oplysninger vedrørende Havnens Udvikling i den nyeste Tid.

 

                December 1908.

Jeg har scannet bogen til en søgbar PDF-fil, der kan downloades via dette link.