Camillus Nyrop (1843-1918) var født i København som søn af en kirurgisk instrumentmager. Som 24-årig fik han juridisk embedseksamen og virkede en kortere tid som sagførerfuldmægtig. Han blev tilknyttet Industriforeningen, og det førte ham til sin store virksomhed som industri- og håndværkshistoriker.

I 1909 påtog Nyrop sig at udfærdige et skrift, der markerer at Kjøbenhavns Skomagerlav for 400 år siden fik artikler af Kong Hans. 

FORORD.

Det er efter Anmodning af Kjøbenhavns Skomagerlav, at jeg har udarbejdet nærværende lille Bog. Jeg har gjort det med Glæde, ti det har interesseret mig at blive bekjendt med et Lav, hvis Medlemmer have udfoldet et paa sin Vis saa kraftigt og ivrigt Liv i dets Tjeneste, som de efterfølgende Blade ville bære Vidnesbyrd om. Hvad jeg særligt ønsker at understrege, er dog, at naar Bogen er udarbejdet med den fjerde Oktober i Aar for Øje, er det ikke, fordi denne Dag kan sættes i Forbindelse med Lavets Oprindelse, men fordi den er en Mærkedag i dets Historie. Paa denne Dag for fire Hundrede Aar siden, altsaa den 4. Oktober 1509, har Kong Hans givet det udførlige Artikler, og disse Artikler ere de første, der kjendes for det; de omtales ndfr. S. 13 flg. og ere trykte i mine »Danmarks Gilde- og Lavsskraaer fra Middelalderen« (II, S. 316-323). Endnu skal det her oplyses, at de kjøbenhavnske Skomageres Lavsgjenstande med Undtagelse af de ndfr. S. 123 og S. 154 afbildede Pokaler ere deponerede i Dansk Folkemuseum, samt at Lavets Arkiv er afleveret til Landsarkivet for Sjælland. Og endelig skal her paa Lavets Vegne udtales en Tak til den Reiersenske Fond, der velvillig har støttet Bogens Fremkomst ved et Tilskud.

 

         Lindevej 7, i September 1909.

                                                                                       C. NYROP

Jeg har benyttet mig af Det Kongelige Biblioteks DOD-service og fået dem til at scanne bogen. Denne scanning har jeg efterbehandlet til en pæn og søgbar PDF-fil, der kan downloades via dette link.