Camillus Nyrop (1843-1918) var født i København som søn af en kirurgisk instrumentmager. Som 24-årig fik han juridisk embedseksamen og virkede en kortere tid som sagførerfuldmægtig. Han blev tilknyttet Industriforeningen, og det førte ham til sin store virksomhed som industri- og håndværkshistoriker.

I 1917 påtog han sig at udfærdige: "Det kongelige Hospitals Apotekere". Apoteker Nicolai Bjerre indleder med:

Kort Tid efter at jeg den 1 Maj 1904 havde overtaget det kongelige Frederiks Hospitals Apotek, opstod den Tanke hos mig at faa Apotekets Historie skreven, hvorfor jeg allerede da begyndte at samle det Billedstof, der skulde vise kommende Slægter, hvorledes Apoteket tidligere havde set ud.

Da Apoteket i 1908 fejrede sit 150 Aars Bestaaen, kunde Udgivelsen af dets Historie synes passende, men da dets Forhold til Hospitalet paa dette Tidspunkt endnu ikke var endelig ordnet, og da navnlig Muligheden af at flytte det til en anden Bygning, som jo ogsaa senere skete, ikke var udelukket, fandt jeg, at Realisationen af min Tanke burde opsættes, til Apoteket var rykket ind i dets nye Hjem.

Nu bringer jeg min Hustrus Farbroder Professor Camillus Nyrop min hjærtelige Tak for den Bog, han efter min Opfordring har skabt, og som giver saa gode og fyldige Meddelelser om, hvorledes Apotekets Liv under de forskjellige Apotekere har formet sig. Som del ovenfor vil ses, har del været mig en Trang at vie den til Mindet om den Mand, som Nutidens Pharmacie i Danmark skylder mest; den udsendes den 1 November 1917, 25-Aarsdagen for den pharmacevtiske Læreanstalts Aabning.

                                                                                         N. B.

Jeg har benyttet mig af Det Kongelige Biblioteks DOD-service og fået dem til at scanne bogen. Denne scanning har jeg efterbehandlet til en pæn og søgbar PDF-fil, der kan downloades via dette link.