Camillus Nyrop (1843-1918) var født i København som søn af en kirurgisk instrumentmager. Som 24-årig fik han juridisk embedseksamen og virkede en kortere tid som sagførerfuldmægtig. Han blev tilknyttet Industriforeningen, og det førte ham til sin store virksomhed som industri- og håndværkshistoriker.

I 1887 fik han udgivet: "Kjøbenhavns Tømmerlav : Industrihistoriske Meddelelser", som indledes med:

I en Anmeldelse af mine Meddelelner om dansk Guldsmedekunst. der i 1885 fremkom paa Foranledning af Kjøbenhavns Guldsmedelav. fremhæver Professor Mare Rosenberg i Kunstgewerbeblatt med Forundring som noget Enestaaende, at et Lav har Sans for at lade sin Fortid litterært belyse. Der ligger heri en fortjent Anerkjendelse af Guldsmedelavets Optræden ved dets vellykkede Jubilæumsfest. men denne Anerkjendelse kan fornøjeligt nok for vore Forhold — udstrækkes til flere Foreninger af Næringsdrivende, .leg skal minde om Boghandlerforeningens og Manufakturhandlerforeningens for nyligt afholdte Jubilæer, og jeg skal henvise til nærværende Skrift, Uden at Tanken var rettet paa noget Jubilæum sluttede Kjøbenhavns Tømmerlav sig i 1885 til et af dets Oldermand og Bisiddere fremsat Forslag om. at det kunde være interessant at faa Lavets Historie belyst. Og det er endnu fornøjeligere at kunne tilføke. at Tømmersvendene. da dette rygtedes, ikke vilde staa tilbage. Kjøbenhavns Hustømrerforening vedtog at deltage i Foretagendet.

Man vilde vide, hvad der stod i Lavets gamle Protokoller, over hvilke der ndfr. S. 331—2 findes en Fortegnelse, og det er da ogsaa dem. der danne Grundlaget for den her givne Fremstilling. Da disse Protokoller imidlertid - som alle Haandværkerlavs-Protokoller — ere førte overmaade vilkaarligt. har det dog været nødvendigt samtidig at øse af de offentlige Arkiver, og da Meget ikke vilde kunne forstaas uden Henvisning til vore Lavsforholds Ud­vikling i Almindelighed, har jeg, da der ikke foreligger nogen dansk Lavshistorie, ikke kunnet undgaa at knytte enkelte almindelige Udsigter til Fremstillingen af Tømmerlavets Forhold. Jeg føler imidlertid, at Evnen her ikke altid har svaret til Viljen: min af praktisk Gjerning optagne Tid har i denne Henseende oftere paabudt mine Undersøgelser Grænser, over hvilke jeg ved et Lejlighedsskrift som dette ikke har kunnet naa. men desuagtet haaber jeg, at nærværende Skrift vil findes at føre Kjendskaben til vore Lavsforhold et Skridt frem. Det har i alt Fald været mit Ønske, og jeg har derfor i Tillæget Henvisninger og Anmærkninger udførligt gjort Rede for mine Kilder, der alle ere anførte undtagen Lavets Protokoller, som jeg herved henviser til under Et. Hvad Bilagene angaar, da har Valget af, hvad der skulde medtages ofte været vanskeligt: det foreliggende Materiale er nemlig saa rigt og saa ubekjendt, at meget mere end det Meddelte kunde gjøre Krav paa OfTentliggjørelse. Lavets Ønske om at faa dets samtlige Artikler trykte samt Hensynet til, at Bogen ikke godt kunde naa over en vis Størrelse, har her lagt et væsentligt Lod i Vægtskaalen.

Der var oprindeligt et Ønske tilstede om. at Bogen kunde ligge færdig ved Tømmerlavets Efteraarskvartal ifjor. men dette viste sig umuligt. Nu bliver den — ikke uden nogen Anstrengelse — færdig til Foraarskvartalet 1887, og Skjæbnen vil da. at den, uden at det var tilsigtet, alligevel bliver — et Jubilæumsskrift. Den 14. April 1887 er det 25 Aar siden, at Vedtægterne for Kjøbenhavns Tømmerlav fik kongelig Stadfæstelse. ligesom det den 19. December 1886 var 25 Aar siden, at Kjøbenhavns Hustømrerforening paa lignende Maade fik sine første Vedtægter som fri Forening. Jeg bringer i den Anledning de to Foreninger en velment Lykønskning til de 25 tilbagelagte virksomme og, som jeg vil haabe, for Fremtidens Udvikling heldbringende Aar. Tømmerlavet har i Følelsen af, at det gjælder enig Sammenslutning under et fælles Mærke anskaffet en ny Lavsfane, som nedenfor findes afbildet.

 

       Kjøbenhavn i Marts 1887.

 

                                                                C. NYROP.

Det Kongelige Bibliotek har scannet bogen. Jeg har efterbehandlet denne scanning til en pæn og søgbar PDF-fil, der kan downloades via dette link.

I 1896 udkom: "Niels Lunde Reiersen : Et Mindeskrift". Nyrop afslutter denne bog med: "Register til Kjøbenhavns Tømmerlav". Det Kongelige Bibliotek har scannet registret. Jeg har efterbehandlet denne scanning til en pæn og søgbar PDF-fil, der kan downloades via dette link.