Albert Christian Thomsen (1889-1952) kom til verden i Kolding som søn af en urmagermester. Han fik lærereksamen fra Jelling statsseminarium og var fra 1911-18 lærer ved Avnslev skole ved Nyborg og fra 1918 kommunelærer/overlærer i Holbæk. Fra faderen arvede han interessen for historie, og på Fyn kastede han sig over Nyborgegnens historie og fik udgivet enkelte bøger og optaget flere artikler. I Holbæk fortsatte han det lokalhistoriske arbejde, blev leder af Holbæk museum og fik udgivet flere bøger med hovedværket den anmelderroste "Holbæk Købstads Historie", der blev bekostet af byrådet.  

I 1928 fik han udgivet den lille bog om museet. Den indledes med: 

Museet

blev stiftet i Efteraaret 1910. Et Udvalg, som »Historisk Samfund« havde nedsat til at forberede Sagen, indbød i September til Dannelse af en »Museumsforening for Holbæk og omliggende Herreder«, og denne holdt derefter sin stiftende Generalforsamling d. 15. Okt. 1910 paa Raadhuset i Holbæk. I den første Bestyrelse havde følgende Sæde: Gaardejer I. P. Petersen, Ny Sonneruplund, Provst Henry Larsen, Skamstrup, Lærerne Køel, Vallingerød, og With, Jyderup, Dyrlæge Clausen, Maarsø, Købmand Hooge, Jyderup, og fra Holbæk Læge C. Schou og Postmester Kornerup.

Museets første Hjem var 5 smaa Stuer i den gamle Klosterbygnings underste Etage. D. 6. Dec. 1911 aabnedes det for Offentligheden; Samlingen bestod da af 443 Genstande, især gammelt Bohave, Dele af Klædedragter, Landbrugsredskaber o. l., samt 120 forskellige Stenaldersager og 281 Mønter.

Efter et Par Aars Forløb var de smaa Stuer i Klosteret allerede overfyldte, og i April 1915 ansøgte Bestyrelsen Byraadet om at faa overladt nogle Lokaler i den gamle Fattiggaard i Klosterstræde. Byraadet overlod med stor Velvilje hele Ejendommen til Brug for Museet, og der blev nu taget fat paa en haardt tiltrængt Istandsættelse af Bygningerne under Architekt, Prof. Ivar Bentsens Ledelse. D. 22. Juni 1919 toges de nye Lokaler i Brug efter en smuk Indvielseshøjtidelighed.

Siden er Museets Samlinger voksede stærkt Aar for Aar, saa de nu tæller ca. 3000 Nr. Alle anvendelige Lokaler er taget i Brug, og det kniber ofte med at skaffe Plads til de c. 200 Genstande, som aarlig kommer til. En Udvidelse af Bygningerne vil derfor snart blive nødvendig.

Jeg har scannet bogen til en søgbar PDF-fil, der kan downloades via dette link.