Ferdinand Emil Hundrup (1808-1879) kom til verden i Slagelse som søn af en distriktskirurg. Han blev cand. philol. og underviste i Randers og Roskilde, indtil han p.g.a. sygdom måtte tage sin afsked og herefter virkede som bibliotekar. Mest kendt er han for sit store personalhistoriske forfatterskab. I 1863 fik han udgivet: "Biographiske Efterretninger om de fra Slagelse lærde Skole til Universitetet dimitterede Disciple". Han indleder med:

Efterfølgende Fortegnelse over Dimittender fra Slagelse Skole — som jeg udgiver som en foreløbig Prøve paa et lignende Arbeide, der skulde omfatte alle Landets Skoler — er indtil 1664 optegnet efter den ældste ved Kbhvns. Universitet nu opbevarede Matrikel. Fra 1664 er denne Kilde sammenlignet med en Fortegnelse over Skolens Dimittender, der fandtes i Skolens Archiv, men som paa flere Steder befandtes unøjagtig. En Liste over Skolens Dimittender fra 1749 til 1809 havde Rector Quistgaard ladet trykke og omsendt til forskjellige af denne Skoles ældre Disciple, for hos disse at samle Efterretninger om dem. De paa denne Maade samlede Efterretninger, der imidlertid vare faae og ofte unøjagtige, ere afbenyttede, og selve Listen, der heller ikke var nøjagtig, er rettet og suppleret. De øvrige af mig tilføiede Vedtegninger ere deels hentede fra trykte Kilder, der allevegne ere nævnede, deels fra mine egne Samlinger, deels fra Slagelse Kirkebøger, Enkekassens og Livsforsikkringsanstaltens Materialier, Alb. Thurah valvæ scholarum apertæ, Sjellands Stifts Ordinationsprotokol (S. O. P.), deels fra en Immatrikuleringsprotokol over Slagelse Skoles Disciple, der begynder med 1750, men her er noget suppleret ved 4 af Rector Otto Rhud for Aarene 1740—43 forfattede Fortegnelser over alle Skolens Disciple i disse Aar. For den ældste Tid ere de latinske Navne undertiden bibeholdte, fordi det er vanskeligt med Sikkerhed at fordanske dem; i enkelte Tilfælde er ogsaa i de senere Tider af samme Grund det latinske Navn tilføjet ved Siden af det danske.

Det Kongelige Bibliotek har scannet bogen. Jeg har efterbehandlet denne scanning med Transkribus til en pæn og søgbar PDF-fil, der kan downloades via dette link.