Christian Frederik Eberhard Møller (1859-1936) kom til verden i Borbjerg Skole som søn af førstelæreren og blev i dåben kaldt Christian Frederik Eberhard Møller Christensen. Han gik selv lærervejen og overtog Borbjerg Skole efter sin fader og forblev leder af skolen i 43 år. Sidst i 1920'erne blev Christian opfordret til at skrive en bog om sognet. Han undslog sig først, men påtog sig alligevel opgaven. Han skriver selv i sit forord:

Naar jeg har gjort dette Arbejde at skrive Borbjerg Sogns Historie, da er der forskellige Ting, der har været medvirkende dertil.

For flere Aar siden blev jeg opfordret dertil, idet man mente, at da min Fader og jeg havde været Lærere i Sognet i ca. 70 Aar, jeg saa havde Forudsætningen for det Kendskab, der er nødvendigt til et saadant Arbejde. I Førstningen undslog jeg mig derfor, idet jeg ikke troede at kunne magte Opgaven, men da Krigen kom, og jeg blev Vidne til, hvordan der handledes med Gaarde endog gamle Slægtsgaarde, bare for at tjene nogle Tusinde Kroner, da gjorde det mig ondt; thi hvert gammelt Hjem har sin Historie; der har Fædre og Mødre stridt og stræbt, kæmpet og lidt for at dette Hjem kunde gaa i Arv til deres Børn - kunde blive i Slægten.

Naar de unge kunde skille sig af med Fædrenjemmet, da var det jo ogsaa tillige Mangel oaa Kendskab til Slægten, og dette gjorde sit til, at jeg besluttede at oplyse de unge om Slægtshjemmet og om Sognet ved at samle sammen paa alt , hvad jeg kunde faa fat paa i Arkivet, Statsbiblioteket og andre Bogsamlinger, samt hvad der fandtes rundt om i de gamle Gaarde i Sognet. - Desværre er meget gaaet tabt i Tidens Løb; men jeg har været glad for, at de nuværende Ejere beredvillig har ladet mig faa deres gamle Papirer og Dokumenter, saa disse gamle Gaardes Historie kan blive bevarede. - Jeg ved godt, der kan være meget at kritisere, noget er taget med, som andre ikke vilde have haft, og andet er ikke med, som nogle kunde synes, burde have været; men da jeg ikke er Historiker, saa maa det vel undskylde noget. Det er Kærlighed til mit Fødesogn og til den Befolkning, jeg har virket iblandt i 43 Aar, der har gjort sit til, at jeg gerne vilde ønske for dem alle, at de maatte bevare de mange dyrebare Minder, der er optegnet i Slægten.

Alle, der har givet mig Oplysninger, som kunde tjene til Bogens Fyldighed, takkes; men især skylder jeg Frk. Fris Tak for hendes fine, kunstneriske Tegninger, samt Grd. J. P. Løvig, Trabjerg, for de gode Bidrag til Bogen, og endelig takkes Lærer Thejlade for hans gode Billeder til Bogen; men en særlig Tak skylder jeg Direktionen for den grevelige Hjelmstjerne-Rosencroneske Stiftelse for den Støtte, der blev ydet som Hjælp til Udgivelsen af Sognebogen. 

Jeg har scannet bogen til en søgbar PDF-fil, der kan downloades via dette link.

Stephen W. Christensen har i en artikel i "Hardsyssels Aarbog" 1931 kritiseret bogen for fejl og mangler. "Historisk Selskab for Ringkøbing Amt" har scannet artiklen, som kan læses ved dette link.

I 1932 skrev Christian Møller "Nogle Minder og Oplevelser", som han selv betegner som et tillæg til "Borbjerg Sogns Historie". Jeg henviser til hans forord:

Da jeg i 1929 udgav Sognebogen for Borbjerg, bemærkede jeg Side 139 i Bogen, at det var visse Ting, jeg ikke godt kunde komme ind paa, men som jeg muligvis senere kunde faa Lejlighed til at fremdrage. Der er nu gaaet 3 Aar siden, og i den Tid har jeg, foruden hvad tidligere var nedskreven, samlet en Del mere af Minder og Oplevelser, som jeg nu udsender i Bogform som et Slags Tillæg til Sognebogen, og haaber jeg, at denne lille Bog maa blive modtaget med Velvilje.

 

                                                                   C. Møller.

Jeg har scannet også denne bog til en søgbar PDF-fil, der kan downloades via dette link.