Hans Rasmussen Egebjerg (1860-1924) blev født i Egebjerg og kom i dåben kom til at hedde Hans Rasmussen. Efter tjeneste i landbruget kom han på højskole, blev uddannet journalist og virkede i mange år som avisredaktør.

I 1915 påtog han sig at udarbejde jubilæumsskriftet for Svendborg Amtsskytteforening. Han indleder med:

Forord.

 

Naar jeg — efter indtrængende Opfordring fra mine Kolleger i Bestyrelsen — har paataget mig at skrive Svendborg Amtsskytteforenings Historie, da følger det saa nogenlunde af sig selv, at dette Arbejde maa blive en ny, revideret og forøget Udgave af mit Festskrift fra 1891. Jeg ser mig nemlig ikke i Stand til nu at skrive de første 25 Aars Historie bedre, end det den Gang skete. Hvis 25 Aarskriftet endnu var tilgængeligt, vilde det derfor være rimeligst at nøjes med et Tillæg. Men da det forlængst er udsolgt, og da der er mange, som har ønsket en samlet Fremstilling af Foreningens Historie, har jeg da lagt 25 Aarsskriftet til Grund, saaledes at dette i det væsenlige genoptrykkes, men tillige saaledes, at dets enkelte Afsnit føres op til Nutiden, hvorhos der er tilføjet nogle nye Afsnit fra de sidste 25 Aar.

Mine væsenligste Kilder har, foruden Foreningens Forhandlingsprotokol, været Forretningsudvalgets Rundskrivelser og de fra en Del Kredse modtagne Indberetninger. Men desuden er i stort Omfang benyttet Avisreferater, Breve og andre Oplysninger, der iøvrigt har kunnet tilvejebringes. Jeg bringer herved en Tak til alle, der har bistaaet mig med at skaffe disse Oplysninger tilveje; en særlig Tak skylder jeg afdøde Dyrlæge P. Jensen, Kværndrup, hvis udførlige Fremstilling af 17. Kreds’ Historie paa mange Omraader har været mig til stor Nytte.

Der savnes maaske i dette Skrift meget, som burde have været med; adskilligt er maaske ogsaa medtaget, som uden Skade kunde have været udeladt. Men trods alle Mangler og Ufuldkommenheder haaber jeg dog her at have givet et saa fyldigt Bidrag til den første danske Amtsskytteforenings Historie, at det i nogen Maade kan være til Gavn og Glæde for Skyttesagens Venner. Som Arbejdet er udført i Kærlighed til Skyttesagen, haaber jeg, at det af dens Venner maa blive modtaget med Venlighed, og at der ogsaa gennem dette Skrift maa være ydet et lille Bidrag til Fremme af den Sag, der i 50 Aar har samlet Unge og Gamle trindt om til et Arbejde, som ventelig skal vise sig at have haft sin store og velsignelsesrige Betydning for det danske Folks Fremtid.

 

            Svendborg, i Januar 1915.

                                                                                                    Hans R. Egebjerg.

Jeg har benyttet mig af Det Kongelige Biblioteks DOD-service og fået dem til at scanne bogen. Denne scanning har jeg efterbehandlet til en pæn og søgbar PDF-fil, der kan downloades via dette link