Georg Marius Bruun (1861-1945) kom til verden i Præstø som søn af en amtsvejinspektør. Han blev student som 17-årig og tog skoleembedseksamen i 1885. Herefter var han knyttet til Borgerdydskolen, men i 1889 blev ansat som førstelærer ved Kolding Latin- og Realskole (senere Kolding Gymnasium). Her virkede han indtil 1929 - de sidste 28 år som rektor. Han er kendt som forfatter til kritiske artikler om skoleforhold og flere bøger om lokale forhold i Kolding.

I 1934 fik han udgivet: "Brandorffs Gaard i Kolding - Udgivet i Anledning af Æresborger i Kolding I. O. Brandorffs 80-aarige Fødselsdag". Bogen indledes med: 

TILEGNELSE OG FORORD.

 

Der lever endnu Folk i Kolding, som kan huske Brandorffs Købmandsgaard, liggende mellem Apoteket og nuværende Østergade Nr. 1, nedrevet i 1876 for at skaffe Grund til Jernbanegade fra Torvet til Slotsgade. Gaarden var blandt Byens ældste. Den ses paa Rantzaus Kort fra 1585, blev ruineret i den Torstenssonske Fejde, senere opbygget, og dens Historie kan med ret stor Sikkerhed følges i tre Aarhundreder. Med Hensyn til Byggestil har den ikke staaet Maal med Borchs Gaard eller Peter Martin Møllers Hus i Helligkorsgade. Lokalhistorisk er den Koldings interessanteste Gaard. For snart tyve Aar siden skrev Eliassen, først i »Kolding Folkeblad«, senere i »Vejle Amts Aarbøger« om Borchs Gaard gennem Tiderne. For Peter Martin Møllers Hus er en historisk Skildring ikke mulig, da intet Materiale forefindes, kun en Tradition om, at Bygningen i Aarhundreder har tilhørt samme Slægt. Om Brandorffs Gaard findes derimod et meget rigt Materiale, for Tiden før 1800 omhyggeligt samlet af Kæmner I. O. Brandorff fra Raadstuearkivets Pante- og Skifteprotokoller, for Tiden efter 1800 i private Optegnelser, mundtlige Beretninger, Byens Blade efter 1849, andre Aviser før den Tid. Hr. I. O. Brandorff har vist mig den Ære og Tillid at stille alle sine Optegnelser til min Raadighed, foruden at han under Bogens Udarbejdelse har drøftet mange Spørgsmaal med mig og kritisk gennemgaaet mit Manuskript.

Skildringen af Brandorffs Gaard, der vil fremkomme i »Vejle Amts Aarbøger« for 1935, udsendes med Bestyrelsens Tilladelse allerede nu i et Fortryk i Anledning af I. O. Brandorffs 80-aarige Fødselsdag. Den tilegnes ham i Ærbødighed som et Udtryk for dybt følt Taknemmelighed.

Jeg har scannet bogen til en søgbar PDF-fil, der kan downloades via dette link.