Georg Marius Bruun (1861-1945) kom til verden i Præstø som søn af en amtsvejinspektør. Han blev student som 17-årig og tog skoleembedseksamen i 1885. Herefter var han knyttet til Borgerdydskolen, men i 1889 blev ansat som førstelærer ved Kolding Latin- og Realskole (senere Kolding Gymnasium). Her virkede han indtil 1929 - de sidste 28 år som rektor. Han er kendt som forfatter til kritiske artikler om skoleforhold og flere bøger om det lokale skolevæsen i Kolding.

I 1925 fik han udgivet: "Vejle Amts højere Realskole i Kolding 1856-1880", som indledes med:

Til efterfølgende Redegørelse for »Vejle Amts højere Realskole i Kolding« er foruden trykte Kilder og Arkiver benyttet ni, til Dels meget fyldige, Skildringer af tidligere Elever. Der er derved over nogle af Bogens Kapitler kommet et Liv og en Farve, som man ellers vilde have savnet. Paa den anden Side har disse Elevskildringers stærkt personlige Karakter og det Forhold, at hver enkelt Skildring kun belyser et mindre Afsnit af hele Perioden, baade medført indbyrdes modstridende Domme og den Vanskelighed, at Udtalelser, der gælder en kortere Aarrække, let faar Rækkevidde for Skolens hele Virketid. Jeg har haft min Opmærksomhed henvendt herpaa og mener at kunne sige, at det samlede Billede er blevet paalideligt. Alt dette Materiale, for hvilket jeg bringer Bidragyderne en hjertelig Tak, er nedlagt i Skolens Arkiv.

 

       Kolding højere Almenskole,
                 i Januar 1925.


                                                                                                                            GEORG BRUUN

Jeg har scannet bogen til en søgbar PDF-fil, der kan downloades via dette link.