Georg Marius Bruun (1861-1945) kom til verden i Præstø som søn af en amtsvejinspektør. Han blev student som 17-årig og tog skoleembedseksamen i 1885. Herefter var han knyttet til Borgerdydskolen, men i 1889 blev ansat som førstelærer ved Kolding Latin- og Realskole (senere Kolding Gymnasium). Her virkede han indtil 1929 - de sidste 28 år som rektor. Han er kendt som forfatter til kritiske artikler om skoleforhold og flere bøger om det lokale skolevæsen i Kolding.

I 1924 fik han udgivet: "Kolding højere Almenskoles Majfest", som han indleder med:

I Mindet om mange smukke og fornøjelige Majfester tilegnes denne Bog Kolding højere Almenskoles tidligere og nuværende Elever. Jeg har i den søgt at samle, hvad man ved om Festen i Kolding i de sidste snart 400 Aar, og givet Skildringer af dens forskellige Former i ældre og nyere Tid. Desuden har jeg til Sammenligning og fyldigere Forstaaelse meddelt de ved andre danske Skoler bevarede Traditioner. I Noterne har jeg anført benyttede Kilder, særligt Beretningen fra Albert Thuras „Skolebog“, og oplyst Forhold, hvortil der hentydes i Teksten. Bogens smukke Udstyrelse skyldes dels en Bevilling paa 500 Kr. fra Kolding Byraad, dels elskværdig Imødekommenhed fra Hr. Bogtrykker Lumbye og Sønner. Herfor udtaler jeg en hjertelig Tak.

 

        Koldinq højere Almenskole, i Marts 1924.


                                                                                                          GEORG BRUUN

Jeg har scannet bogen til en søgbar PDF-fil, der kan downloades via dette link.