Georg Marius Bruun (1861-1945) kom til verden i Præstø som søn af en amtsvejinspektør. Han blev student som 17-årig og tog skoleembedseksamen i 1885. Herefter var han knyttet til Borgerdydskolen, men i 1889 blev ansat som førstelærer ved Kolding Latin- og Realskole (senere Kolding Gymnasium). Her virkede han indtil 1929 - de sidste 28 år som rektor. Han er kendt som forfatter til kritiske artikler om skoleforhold og flere bøger om det lokale skolevæsen i Kolding.

I 1928 fik han udgivet: "Dronning Dorotheas Skolehus : Bidrag til Kolding lærde Skoles Historie 1537-1725", der indledes med: 

Kolding lærde Skoles Historie Historie er tidligere — ud fra Thuras Oplysninger og med Hovedvægten paa 1725 — behandlet af Tauber, Ingerslev, Fyhn og Theisen. Med Benyttelse af det efter 1882 fremkomne ny Stof har Hr. Lektor Tang Petersen i sin »Kolding lærde Skoles Historie« dels berigtiget nogle af Thuras Fejl, dels samlet og ordnet et rigt personalhislorisk Slof foruden at han ved sine Meddelelser om de lærde Skolers Undervisning har givet et fyldigere Billede af Skolen end sine Forgængere. Til nu foreligger ikke en samlet Skildring, der belyser alle de historiske Forhold, den økonomiske Udvikling, Skolens indre Liv, dens sociale og kulturelle Stilling, Undervisning og Disciplin. En saadan Skildring, med en i Enkeltheder nøjagtig Redegørelse, er umulig, og selv i store Træk vanskelig, paa Grund af Materialets Knaphed. Thuras økonomiske Oplysninger angaar væsenligt kun Tiden efter 1700. Hans historiske Meddelelser bygger paa Traditionen og maa benyttes med Varsomhed. Det personalhistoriske Stof om Skolens Rektorer giver for de flestes Vedkommende intet til Karakteristik af dem selv og til Vurdering af deres Evner som Skoleledere. Vi kender Navnene paa omtrent 100 Hørere, men næsten intet ud over Navnene. Om Disciplene, Undervisningen og Skoletugten findes kun spredte Oplysninger, mest efter 1700. Værdifuldt, endnu ikke tilstrækkeligt udnyttet Materiale er — foruden Thuras Skolebog — Universitetsmatriklerne, Kancelliets Brevbøger, Kongebrevene, Skolens Love fra 1593, Caspar Markdaners Majfestanordning, den ældste Protokol fra 1639, Rektor Lundes Regnskaber og Korrespondance, Rektor Ørsteds Samling af Indskrifter i Kolding Kirke 1730 og Kirkens Regnskaber. Nyere Undersøgelser af Holger Rørdam og Redaktør Eliassen har skabt Klarhed paa enkelte Omraader, og den sidstes Bog om Kolding har, foruden talrige Detailoplysninger, givet et fyldigt Billede af Byens Velstandsperiode før 1627 og Nedgang i del 17de Aarhundrede, der ogsaa kaster Strejflys over Skolen. En historisk anlagt Undersøgelse af det økonomiske Materiale med 1536 som Udgangspunkt vil lade meget træde klarere frem, end naar man lægger Synspunktet ved 1725. De for alle Skoler fælles Undervisningslove og den strenge Uniformitet, hvormed de gennemførtes, muliggør et paalideligt, om end almindeligt Billede af Undervisningen, Skolelugten, Rektorernes, Hørernes og Disciplenes Forhold. Anvendt med Forsigtighed vil ogsaa Paralleler fra andre Skoler kunne klargøre el og andet Punkt. Hertil kommer endelig Tidens Præg, Sæder og Skikke, Levevis og Moral, der yder den nødvendige Baggrund til Forslaaelse af Skolens sociale og kulturelle Stilling. Naar man drager dette Stof ind i Fremstillingen, vil der kunne gives Skildringer, der vel er almene, men ogsaa gyldige for den enkelte Skole.

Men selvfølgeligt bliver et lokalt set spinkelt Stof ikke mindre spinkelt, fordi del suppleres med et rigt fælles eller parallelt Slof. Det vil ved adskillige af Bogens Skildringer føles som en Mangel, at de er for lidt underbyggede med Fakta fra selve Kolding Skole. Del er lidet sandsynligt, at der i Fremtiden vil blive raadet væsenlig Bod paa denne Mangel ved ny Arkivfund.

Med dette Forbehold fremkommer »Dronning Dorotheas Skolehus«, som et Bidrag til Kolding lærde Skoles Historie 1537—1725.

Jeg takker hjerteligt d’Hrr. Kæmner Brandorff, Redaktør Eliassen, Adjunkt Jørgensen, Arkitekt Jørgensen, Stadsingeniør Lassen, Arkivar Marquard og Arkivar Saxild, der paa forskellig Maade har ydet mig velvillig og værdifuld Hjælp.

 

       Kolding, December 1927.


                                                                                                          GEORG BRUUN.

Jeg har scannet bogen til en søgbar PDF-fil, der kan downloades via dette link.