Georg Marius Bruun (1861-1945) kom til verden i Præstø som søn af en amtsvejinspektør. Han blev student som 17-årig og tog skoleembedseksamen i 1885. Herefter var han knyttet til Borgerdydskolen, men i 1889 blev ansat som førstelærer ved Kolding Latin- og Realskole (senere Kolding Gymnasium). Her virkede han indtil 1929 - de sidste 28 år som rektor. Han er kendt som forfatter til kritiske artikler om skoleforhold og flere bøger om det lokale skolevæsen i Kolding.

I 1927 fik han udgivet: "Seks Rektorer : Skildringer fra Kolding lærde Skole 1800-1856". Bogen indledes med:

I sin fortjenstfulde »Kolding lærde Skoles Historie« har Hr. Lektor Tang Petersen givet fyldige personalhistoriske Oplysninger om Skolens Rektorer og Hovedtrækkene af Undervisningen i de lærde Skoler i de sidste 300 Aar. Derimod har han ikke — hvilket laa uden for Bogens Plan — skildret Skolens indre Liv til de forskellige Tider. Delte lader sig med de sparsomme Kilder vanskeligt gøre for Tiden til 1800, medens der for Perioden 1800—1856 til Belysning af denne Side af Skolens Historie i Skolens Arkiv findes et meget righoldigt Materiale. Paa Grundlag af dette Materiale, suppleret fra andre Arkiver — og for første Kapitels Vedkommende med Benyttelse af Hr. Redaktør Eliassens aldrig svigtende »Kolding fra Middelalder til Nutid« og andre trykte Kilder — har jeg søgt at give el Billede af Skolens ydre og indre Forhold under denne Periodes seks Rektorer. De seks Rektorer var Mathias Beck til 1809, den yngre Thorlacius 1809—1817, Tauber 1818—1822, Fibiger 1822 —1833, Grønlund 1833—1844, Ingerslev 1844 til Lærdskolens Nedlæggelse i 1856. Skønt disse 6 Mænd hver paa sin Maade prægede Skolen — nogle til Fremgang, andre til Stilstand, Tilbagegang og Opløsning — har jeg behandlet deres Personer i anden Række, efter en almindelig Skildring af Skolens materielle og aandelige Forhold, fordi denne Skildring, som er Bogens Hovedopgave, vilde lide ved at udstykkes i Portioner.

Kapitlerne »De Bjerregaardske Affærer« og »Strarups Vise« har,, omtrent i samme Form, tidligere været trykt i »Vor Ungdom«. Herr Kæmner Brandorff, Redaktør Eliassen, Nationalmuseets Direktør, Dr. phil. Mackeprang, Arkivar Marquard og Kontorchef Holher Ploug, der har hjulpet mig paa forskellig Maade, beder jeg modtage en hjertelig Tak.

 

                  Kolding, December 1926.


                                                                                                  GEORG BRUUN.

Slægtsforskernes Bibliotek har scannet bogen, der er uden ophavsret, til en søgbar PDF-fil, der kan downloades her fra siden via dette link.