Georg Marius Bruun (1861-1945) kom til verden i Præstø som søn af en amtsvejinspektør. Han blev student som 17-årig og tog skoleembedseksamen i 1885. Herefter var han knyttet til Borgerdydskolen, men i 1889 blev ansat som førstelærer ved Kolding Latin- og Realskole (senere Kolding Gymnasium). Her virkede han indtil 1929 - de sidste 28 år som rektor. Han er kendt som forfatter til kritiske artikler om skoleforhold og flere bøger om Kolding.

I 1933 fik han udgivet: "Kolding før 1700 : En Hjemstavnsbog", som han indleder med: 

Tilegnelsen af denne Bog til Mindet om Koldings dygtige Historieskriver, Redaktør P. Eliassen, er Udtryk for den Taknemmelighed, som føles overfor denne Mand af enhver, der interesserer sig for og arbejder med Koldings Historie. Ære være Fyhns myreflittige Samlerarbejde, hans samvittighedsfulde Benyttelse af alle trykte og mange utrykte Kilder, hans fornøjelige Meddelelser om Barndomserindringer. Det er Eliassens grundige Arkivstudier, hans friske og levende Skildringer af Byens indre Liv 1536-1900, som har skænket Eftertiden et Billede af Byens Ansigt. Tilsammen indeholder de to Mænds Bøger det grundlæggende Materiale for al senere Forskning. De to Bøger er nu vanskeligt tilgængelige. Selv Eliassens Bog er for længst udsolgt og erhverves kun antikvarisk til høje Priser. Den udkom i 1910. Siden da er der vokset en ny Slægt op, Koldings Indbyggertal er omtrent fordoblet, samtidig har Interessen for Byens historiske Fortid været stærkt stigende. Der er Trang til en ny Bog om Kolding, en Hjemstavnsbog, der giver en let læselig Skildring af den gamle Bys Oprindelse, Udvikling, Fremgang og vekslende Skæbne til op imod vor egen Tid, og Bestyrelsen for »Det historisk-antikvariske Selskab for Kolding og Omegn« har overdraget mig at skrive en saadan.

En ny Bog om Kolding maa for en meget væsenlig Del bygge paa Forgængernes Materiale. Men foruden dette er der siden 1910 fremkommet adskilligt nyt Stof, dels ved fortsatte Studier, offentliggjorte i »Vejle Amts Aarbøger«, dels ved Fund fra Oldtid og Middelalder og de talrige Jordbundsundersøgelser, der har kastet nyt Lys over Forhold, som tidligere blev daarligt forstaaet. Særligt maa nævnes »Grundundersøgelser i Kolding af J. O. Brandorff og Sigurd Hansen«, J. O. Brandorffs »Kolding i Oldtiden« og Hugo Matthiessens »Det middelalderlige Kolding«. Resultaterne af disse Studier og Undersøgelser har meget væsen­ ligt ændret Billedet af Koldings Udvikling fra Oldtiden til Middelalderens Slutning, saa at det kommer til at tegne sig ikke saa lidt anderledes end i Eliassens Bog.

Ogsaa i andre Henseender vil »Kolding før 1700« afvige fra sine Forgængere. Af Slottets Historie medtages kun, hvad der er nødvendigt til Forstaaelse af Byens Historie. Omvendt er Skildringen af nogle af Byens Bygninger, f. Eks. Raadhuset og Skolen, og to fremragende Personligheder, der har haft stor Betydning for Byens Udvikling, Søren Kjær og Caspar Markdaner, mere indgaaende. For Oversigtens Skyld er Stoffet ordnet ud fra andre Principper, saaledes at der er lagt Vægt paa de afgørende Hovedsynspunkter, med lettere Omtale eller fuldstændig Udeladelse af mange Enkeltheder, der er af ringere Betydning for Helhedsbilledet. For nogle Partiers Vedkommende vil Bogen derfor indeholde mindre Stof end Fyhns og Eliassens, medens Fremstillingen paa andre Omraader vil være fyldigere.

Jeg takker Hr. Kæmner Brandorff for hans interesserede og store Hjælp ved Bogens Tilblivelse, »Danmarks geologiske Undersøgelse« for Tilladelse til Optrykning af Kortet over Koldings Jordbundsforhold, »Vejle Amts historiske Samfund« for Laan af Clichéer og Brugen af Gravfundskortet fra J. O. Brandorffs »Kolding i Oldtiden«, samt Stednavnudvalgets Sekretær, Hr. Cand. mag. Gunnar Knudsen, der har henledet min Opmærksomhed paa den sandsynlige Forbindelse mellem »Kolding« og Adjektivet »kald«.

 

     Kolding, i Januar 1933.


                                                                                                        GEORG BRUUN.

Jeg har scannet bogen til en søgbar PDF-fil, der kan downloades via dette link.