Hans Peter Berthelsen (1887-1955) var født på Sønder Vilstrup Vestermark ved Kolding som søn af en gårdejer og kom i dåben til at hedde Hans Peter Hansen. Ved hans død er det nævnt, at han var gårdejer og forhenværende lærer af Sdr. Vilstrup. 

I 1955 var han hovedforfatter på bogen om sognene: Eltang, Nørre Bjert og Sønder Vilstrup. Den afsluttes med 2 gamle kort og indledes med:

FORORD

 

I 1944 samledes nogle historisk interesserede Mænd i Sogneraadsstuen i Bjært for at drøfte Mulighederne for at faa udarbejdet og udgivet en Bog om Eltang og N. Bjært Sogne. Det var Gaardejerne Jørgen Nielsen og H. H. Buhl af Bjært, Andreas Flensburg af N. Stenderup, Christen Dahl og nu afd. Carl Bjerresgaard af Eltang, Sogneraadsformand Kr. Bertelsen af Lilballe, Lærer J. J. Jensen, Strandhuse, og Lærer H. P. Berthelsen, da i Kolt ved Aarhus, nu Ravnsbjerg, Eltang. Det vedtoges, at de 7 førstnævnte skulde danne et Udvalg til Sagens Fremme. Bl. a. ved at indsamle nogle Penge til Udarbejdelsen. Siden hen skulde det saa prøve at finde Udveje til Udgivelsen. Indsamlingen lykkedes godt, og da Udarbejdelsen nærmede sig Afslutningen, paatog Sogneraadet sig det økonomiske Ansvar for Trykning og Udgivelse paa den Betingelse, at S. Vilstrup Sogn ogsaa kom med, saadan at Bogen kom til at omfatte hele Eltang-Vilstrup Kommune. Gdr. Anker Juul af Vilstrup indtraadte samtidig i det historiske Udvalg. —

Som Bogens Redaktør, og som den, der har skrevet det meste af den, skal jeg her bringe de mange, der paa forskellig Maade har bidraget til dens Virkeliggørelse, en Tak for Hjælp og Støtte. Først skal jeg paa Udvalgets Vegne takke de Folk, der har ydet et Pengebidrag til Dækning af de med Udarbejdelsen forbundne Udgifter, og dertil føje en Tak til Sogneraadet, der har bragt Udgivelsen over det døde Punkt. Paa egne Vegne takker jeg de mange, der har hjulpet og opmuntret mig. Her maa jeg nævne det historiske Udvalgs Medlemmer, men allermest min utrættelige og enestaaende Medarbejder, Ekspeditionssekretær H. K. Griis i København, en Ætling af »de Griiser« i N. Bjært. Desuden Fru Birgitte Sandager i Bjært, Læge Mogens Seidelin i Odense, Lektor Fr. Orluf i Vejle, Landsarkivar C. Lindberg Nielsen m. fl. — 

Bogen er skrevet for Folk her i Kommunen samt for de, der paa en eller anden Maade føler sig knyttet til Sognene her. Antagelig vil en og anden finde noget i Bogen, der synes for udførligt eller for kortfattet behandlet, men en Sognebogsforfatter er ude for flere Ting. Materialet kan, ligesom hans Evner til at finde og behandle det, svigte. Og der er jo ogsaa Grænser for, hvor stor en saadan Bog maa blive for ikke at blive for dyr. Stoffet maa begrænses, ligesom der maa tages Hensyn til de stedlige Forhold og Omstændigheder saavelsom til de Ønsker, Læserne maa formodes at have. Jeg er klar over, at der trods al Omhu vil være Fejl at finde i den som i alle saadanne Arbejder. De kan ikke helt undgaas.

 

                                                                                                         H. P.  B e r t h e l s e n. 

På vegne Danske Slægtsforskere har jeg scannet bogen til en søgbar PDF-fil, der er overført til Slægtsforskernes Bibliotek og kan downloades via dette link.