Peder Marius Elias Eliassen (1874-1928) kom til verden på "Brunsgaard" i Langetved i Skrave sogn ikke langt fra Rødding. Han blev uddanet journalist og virkede senere som historiker med et omfattende og anerkendt forfatterskab af historiske artikler og bøger, bl.a. "Kolding fra Middelalder til Nutid. En historisk Beskrivelse" fra 1910. Det er en gedigen bog, der indledes med et stort afsnit om Koldinghus, forstætter med beskrivelse af det gamle og nye Kolding og afsluttes med et omfattende register. Forfatterens efterskrift lyder:

Et Hovedformaal med lokalhistoriske Arbejder er ved Hjælp af Minderne fra Fortiden at øge Forstaaelsen af, at uddybe Kærligheden til og kalde paa Samarbejdet for det fælles Hjem. Skulde det være lykkedes for mig med min Bog at gøre et beskedent Arbejde i den Retning for By og Egn, vilde jeg føle mig glad over at være naaet til Slutningen af Bogen, der i Aaringer, først ved Indsamlingen af Materialet og senere ved Affattelsen, har været min kæreste Fritidssyssel.

„Kolding fra Middelalder til Nutid” begyndte at udkomme 14. Oktober 1908 og bebudedes afsluttet inden Jul 1909, men eftersom Arbejdet skred frem, voksede Stoffet med hver Arkivrejse, jeg foretog. Fristen for Bogens Afslutning maatte nødvendigvis overskrides, og dens fastsatte sidetal ligeledes. Forhaabentlig vil Læserne bære over dermed og de Læsere, der kunde ønske, at Bogen havde været udførligere paa et eller andet Punkt, maa jeg henvise til den begrænsede Plads.

Under mit Arbejde har jeg fra alle Sider mødt den største Elskværdighed. Pekuniært er jeg bleven støttet af Byraadet, Vejle Amts historiske Samfund, Staten, Raben-Levetzaus Fond og Carlsberg-Fondet, for hvilken Støtte jeg herved gentager min Tak. Jeg er desuden i dyb Taknemmelighed til en Række Mænd, der har hjulpet mig frem paa forskellig Maade, deriblandt forhenværende Kultusminister Enevold Sørensen Professor Troels-Lund, Stiftsamtmand V. Bardenfleth, Rigsarkivar, Dr. jur. V. A. Secher, Arkivar A. Thiset, Assistent i Rigsarkivet, cand. mag E. Marquard, Landsarkivar G. Saxild, Viborg, og mange ander. Blandt de talrige Koldingborgere, der har støttet mit Arbejde ved Meddelelser, skal først og fremmest nævnes Skomagermester P. Martin Møller, Kæmner J. O. Brandorff, Prokurator M. Zahn, Konsul R. Kaalund, Sagfører J. L. Hansen, Overretssagfører H. C. Bennetzen, Murermester S. L. Gynther og Hospitalsforstander J. Jensen. Talrige andre Hjælpere har jeg nævnt omkring i Bogen. Forskellige stedlige Sagkyndige har gjort mig den Tjeneste i Korrekturen at gennemlæse Bogens Slutningskapitler, og paa forskellig Maade har jeg haft en tro Hjælper i Assistent S. Borch, Kæmnerkontoret. Min varmeste Tak til dem alle. Men først og sidst dog min Tak til de Læsere, der har fulgt mig gennem Bogen, og som forhaabentlig ofte ved Hjælp af Registeret vil benytte den. Maatte det lykkes Bogen fremdeles at finde Læsere, ogsaa blandt kommende Slægter, der skal spinde den her afbrudte Traad videre.

 

Kolding, i Avgust 1910.

                                                        P. ELIASSEN.

Jeg har scannet bogen til en søgbar PDF-fil, der kan downloades via dette link.