Poul Lindholm (1869-1929) var født i Linde by nordvest for Holstebro og i dåben kaldt Poul Jensen. Han var seminarieuddanet og virkede i over 30 år ved Ågård friskole nord for Kolding. Han var meget engageret i lokalsamfundet og en flittig skribent. I 1927 udkom den sidste af hans tre lokalhistoriske bøger: "Almind Sogn i Brusk Herred - en historisk-topografisk fremstilling". Det er en omfattende sognebog, der indeholder oplysninger om ældre tid, kirke, skoler, andre institutioner samt ejendommenes historie og nuværende status. Der er også blevet plads til et afsnit med gode beretninger om hverdagslivet i sognet. Bogen slutter med en grundig gennemgang af tre markante gamle slægter. Forfatterens forord lyder:

Idet jeg udsender nærværende bog, føler jeg trang til at bringe de Alminder min inderligste tak for den interesse, velvilje og store offervillighed, de har vist mig under mit arbejde med bogen. Denne tak må jeg adressere til det udvalg, som i sin tid opfordrede mig til at skrive bogen, og som består af Marinus Jessen, Niels Jacob Jacobsen, Kathrine Pedersen, Søren Parbo og Niels Jensen Nielsen. De var arbejdsgiverne, og jeg var arbejderen, men ikke sjældent har jeg vendt forholdet om og sat dem i arbejde. Dette gælder da især Kathrine Pedersen, som påtog sig det store brødløse arbejde at skrive Almind kirkebøger fra 1814 til 1882 af for mig. Det har været mig en stor glæde at stifte nøjere bekendtskab med disse mennesker, og jeg har beundret den præcision, hvormed de skaffede de penge tilveje, jeg havde brug for til mit arbejde.

Af alle de mange andre Alminder og Møsvråere, jeg er tak skyldig, vil jeg nøjes med at nævne tre: Først og fremmest Anders Jessen, uden hvis hjælp jeg næppe kunde have skrevet bogen. Han har stillet hele sin vidtspændende viden og sine udmærkede optegnelser til min uindskrænkede rådighed, og når jeg trængte til hans hjælp, behøvede jeg blot at ringe til ham, hvorefter den 70-årige mand satte sig på sin cykle og kom over til mig, hvordan vejr der så var på himlen. Dernæst nu afdøde Jens Fischer, som kendte Møsvrå ud og ind gennem de sidste to menneskealdre og altid var beredvillig til at give mig de oplysninger, jeg søgte om denne by. Og endelig Niels Peter Hansen, der har sendt mig en mængde optegnelser om Almind hede i fortid og nutid.

Jeg bringer også Almind sogneråd og Vejle amtsråd en tak for de store understøttelser, henholdsvis 300 kr. og 150 kr., disse to institutioner har ydet mig.

Måtte nu min bog vinde tilfredshed hos dens læsere! Jeg har stræbt efter at gøre den så let læselig som muligt, så at ethvert afsnit i den skulde kunne læses af enhver. Jer har dærfor ikke gengivet et eneste af de mange gamle dokumenter, jeg har haft til min rådighed, in extenso, men har efter fattig evne søgt at suge "saften og kraften" ud af dem. Oprindelig var det min mening, at jeg vilde have gengivet et "videbrev" af 1709 (og 1749) for hospitalsbønderne i Almind, men jeg opgav det igen, da jeg syntes, det kun indeholdt lidet af betydning og desuden var trykt i forvejen.

Samtidig med at jeg håber, min bog er let læselig, håber jeg dog også, den må kunne stå for en mere "videnskabelig" kritik. Bogen bygger nemlig på grundige kildestudier. Ved flere længere ophold ved Landsarkivet i Viborg har jeg gennempløjet de gamle kirkebøger, tingbøger, skifteprotokoller,fæsteprotokoller, skøde- og pantebøger m. m. Fra Rigsarkivet og Matrikulskontoret har jeg fået udskrifter af jordebøger og matrikuler fra 1610 til 1844, den gamle markbog til matrikulen af 1688, folketællingslisterne fra 1787 til 1870 m. m. Og endelig har jeg selvfølgelig i høj grad benyttet Almindsogneråds arkiv, hvori der findes flere interessante dokumenter (bl. a. et med P. Schumachers underskrift) og en gammel, velbevaret fattigprotokol fra 1732 til 1819. Trykte kilder har jeg kun benyttet grumme lidt, dog hviler beretningen om Niels Pedersen Tøxen udelukkende på dr. H. F. Rørdams fremstilling i "Kirkehistoriske Samlinger", ligesom jeg også har benyttet Wibergs præstehistorie, hvilken bog jeg forøvrigt ved mine undersøgelser har kunnet korrigere adskillige steder. At jeg har taget mundtlige kilder stærkt i brug, siger sig selv og er jo forøvrigt allerede nævnt.

Den del af bogen, der har kostet mig mest arbejde, er "De enkelte ejendommes historie", men jeg mener også, at det afsnit er det vigtigste for Alminderne, idet jeg synes, det har sin store betydning, at enhver Almindmand kan føre sin ejendoms historie 300 år tilbage.

At der er fejl i bogen er en ganske given sag, men jeg håber, at de hverken er så mange eller store, at de væsentligt forringer dens værdi. Foran mange af årstallene burde jeg have sat ca., dels fordi adskillige nyere ejendomsoverdragelser kun er kommen til min kundskab ad mundtlig vej, men også fordi årstallet for en ejendos overtagelse og skødets udstedelse godt kan variere adskillige år.

 

     Ågård i Februar 1927.

                                                           Poul Lindholm

Jeg har scannet bogen til en søgbar PDF-fil, der kan downlooades via dette link.