Klaus Berntsen (1844-1927) kom til verden i Eskilstrup, Søllinge sogn på Midtfyn som søn af en gårdejer. Hjemmet var grundtvigsk præget og under Kristen Kolds påvirkning stiftede han en friskole og blev senere højskoleforstander i Særslev på Nordfyn. Han var stærkt politisk interesseret, og er det længst siddende folketingsmedlem nogen sinde. Det var i årene 1873-1884 og igen 1886-1926 i alt 51 år, hvor han tilhørte Venstres moderate fløj. I flere perioder var han minister, og 1910-1913 var han konseilspræsident (statsminister).

Som formand for Odense Amtsskytteforening udgav han i 1891 et jubilæumsskrift, der indledes med:

Forord.

I Anledning af, at Odense Amtsskytteforening i Aar har fejret sit 25 Aars Jubilæum, har flere af dens Medlemmer opfordret mig, som Foreningens Formand, til at udgive en Beretning, dels om Foreningens Tilbliven og Udvikling, og dels om Skyttesagens Rejsning her i Landet. Jeg har med Fornøjelse efterkommet denne Opfordring, og i det dette Skrift fremkommer nærmest som et historisk Tilbageblik, haaber jeg, at det vil have Interesse for flere end Foreningens Medlemmer at se, hvorledes Skyttesagen, der er et Led i den Kjæde af patriotiske Bestræbelser, som i løbet af den sidste Menneskealder er dannet i vort Fædreland for at yde et Bidrag til Udviklingen af Landets Ungdom, har vundet Fremgang og Tilslutning, uagtet denne Sag, der aander og lever i Frivillighed, kun gør Befolkningens Sympati til sit egentlige Fundament.

 

       Særslev i November 1891

                      

                                                                                   Kl. Berntsen.

Jeg har benyttet mig af Det Kongelige Biblioteks DOD-service og fået dem til at scanne bogen. Denne scanning har jeg efterbehandler til en pæn og søgbar PDF-fil, der kan downloades via dette link.