Kirsten Helle Pedersens bog: "Kampen om Kertemindebanen" kan downloades som søgbar PDF-fil fra Historisk Samfund for Fyns hjemmeside via dette link. Vær opmærksom på ophavsretten. 

Bogen indledes med:

Forord.

 

Beslutninger om store offentlige investeringer i komrnunikationsanlæg: havne, jernbaner, motorveje, lufthavne og broer påkalder sig altid meget betydelig interesse i de lokalsamfund, som berøres af dem. Dette skyldes ikke blot den direkte økonomiske betydning af selve investeringerne, men i sær de store ændringer i lokalsamfundene, som man ved kommunikationsanlægene vil medføre efter deres anlæg. Lokale pressionsgrupper er derfor meget aktive for at påvirke beslutningstagerne.

Dette var også tilfældet i 1880erne og 1890erne under forsøgene på at skaffe Nordøstfyn jernbaneforbindelse til et punkt på statsbanen Nyborg-Odense. Handelsinteresser i Odense ønskede banen ført direkte til byen ligesom hovedparten af landboerne i området gjorde, mens handelsinteresser i Kerteminde mente, at det ville være til betydelig skade for deres by, hvis banen førtes direkte til Odense. Den foreliggende undersøgelse beskriver kampen mellem disse interessegrupper og deres forsøg på at påvirke regering og rigsdag.

Undersøgelsen publiceres her i nøjagtig den form, i hvilken den i april 1976 indleveredes som speciale i historie ved Odense Universitet. Dette medfører, at der ikke er taget hensyn til litteratur publiceret efter dette tidspunkt. På samme måde er oplysninger fra landkommunearkiver afleveret til Landsarkivet for Fyn efter dette tidspunkt ikke medtaget. Kerteminde byråds forhandlingsprotokol fra perioden, som desværre ikke kunne anvendes ved undersøgelsen, er stadig ikke fundet og må i hvert fald foreløbigt betragtes som tabt.

 

Odense aprii 1978                                                                      Kirsten Helle Pedersen