Hans Henrik Jacobsen (1936-2008) kom til verden i Taastrup, Lunde sogn på Nordfyn som søn af en husmand. Han tog mellemskoleeksamen fra Odense Katedralskole og blev student samme sted som 18-årig. Efter 7 år på Københavns Universitet blev han cand. mag med tysk som hovedfag og vendte tilbage til Odense Katedralskole, hvor han var tilknyttet de næste 43 år. Ved siden af denne gerning dyrkede han sin store interesse for historie og fik udgivet et stort antal artikler og bøger om lokalhistorie især omhandlende Odense og Nordfyn.

"En landsbys skæbne : Allesøs besættelse 1943-47" fik han udgivet som 22-årig og er måske hans første boglige udgivelse. Den indledes med:

FORORD

 

Denne bostavn er vor,
og vi elske den for,
hvad den var, hvad den er,
hvad den bliver igen;
og som kærlighed gror
af den hjemlige jord,
skal den gro af vor kærligheds
frøkorn igen.
(Bjørnson)

„Når man er så hærdet som jeg i ikke at møde forståelse på åstedet, d. v. s. blandt Nordfyns landbeboere, i sansen for at få bogført det stedlige folkemindestof, var sådan lunkenhed og fuldkommen tavshed egentlig bare, hvad jeg kunne vente. Nordfynboemes lunkenhed over for deres egen historie er af gammel dato“, skriver Christine Reimer i de afsluttende bemærkninger til det store værk „Nordfynsk Bondeliv i Mands Minde“ (bd. 5, si. 810-11).

Dette skrev den flittige folkemindesamler fra Hårslev skole omkring 1920, da de 4 bind af hendes værk var udkommet. Samme dårlige erfaring havde en anden nordfynsk historiker, Vedel Simonsen, Elvedgård, fået, da han ca. 80 år før havde samlet stof til en hjemstavnshistorie, som han lod trykke i 500 eksemplarer, som han imidlertid slet ikke kunne sælge, selv om han havde foræret sine venner halvdelen!

Omtrent samtidig med Christine Reimers omfattende værk om den nordfynske bondestand udkom R. Sørensen Allesøs beskrivelse af Allesø-Næsbyhovedbroby kommunes historie gennem tiderne; der lå et stort arkivarbejde bag denne udmærkede bog, der imidlertid heller ikke blev mødt med den interesse, den fortjente.

Det er på ingen måde min mening at sammenstille nærværende lille bog med de nævnte værker. I en lang række fynske landsbyer — Brylle, Tommerup, Veminge, Vissenbjerg, Fraugde, Ringe o. a. — er der i dette århundrede samlet stof til interessante sognebeskrivelser; siden udgivelsen af disse er der i de fleste tilfælde ikke sket væsentlige ting af historisk betydning, der adskiller sig fra det, udviklingen har ført med sig i alle sogne. For Allesøs vedkommende må man derimod sige, at der siden udgivelsen af Sørensen Allesøs beskrivelse er sket ting, der helt har ændret byens karakter; den blev offer for tyskernes erobringstrang under den anden verdenskrig og blev sammen med andre landsbyer på kort tid omdannet til flyveplads for tyske tropper, og beboerne måtte forlade den i 4 år.

Jeg tror ikke, at „nordfynboernes lunkenhed over for deres egen historie“ vil komme til udtryk i dette tilfælde, thi bogen henvender sig kun til et lille „publikum“, tidligere og nuværende beboere i det lille nordfynske sogn, Allesø. Den vil naturligvis kunne læses af enhver; men den, som ikke har været øjenvidne til de begivenheder, der her berettes, og som ikke har haft det hele på nært hold, vil måske synes, at en sådan bog ikke er berettiget; for sognets beboere derimod, der alle overværede den tragedie, som den tyske værnemagt her udspillede under krigen, vil den tjene som et minde om den bitre tid, hvor de måtte forlade hus og hjem og se den tyske besættelsesmagts hærgen på stedet.

Stoffet stammer dels fra kortere avisartikler og dels fra oplysninger fra lokale meddelere, af hvilke jeg her bringer fhv. folketingsmedlem Johs. Kyed, Lumby, samt førstelærer Jacobsen og pastor Knudsen, Allesø, en tak, sidstnævnte for deres bidrag til kapitlet om skolens og kirkens historie under besættelsen.

Uden et værdifuldt samarbejde med Allesøs repræsentant i lodsejerudvalget, gdr. Anton Bentsen, Tokkeskovgård, der for øvrigt gav mig idéen til bogen, var disse optegnelser ikke kommet på tryk. Den, der med størst interesse fulgte vort arbejde, og som glædede sig mest til at se bogen færdig, var dennes hustru, der imidlertid afgik ved døden i foråret og altså ikke fik resultatet at se.

Endvidere skylder jeg bestyrelsen for Allesø forsamlingshus og især formanden gdr. Jørgen Bendtsen en tak for hjælp og imødekommenhed, bl. a. ved at man har ladet mig udgive bogen i anledning af 10-års dagen for forsamlingshusets genindvielse efter beboernes hjemkomst.

Nærværende bog må ikke betragtes som en personlig dom over krigsårene, tyskernes besættelse af Allesø og jordlovsudvalgets ledelse af pladsen i årene efter befrielsen; den er blot samlingen af en række forhåndenværende kilder, og vil man hist og her genkende enkelte passager, kan de sikkert føres tilbage til de artikler, som den lokale presse bragte ved krigens slutning og ved beboernes hjemkomst.

Ved udarbejdelsen har det været mit mål så fyldigt som muligt at give en historisk belysning af forholdene under besættelsen, og jeg vil hermed søge at give et bidrag til byens og flyvepladsens historie i det hele taget, som jeg håber ikke alene vil blive modtaget og læst med interesse af de nuværende beboere, men også vil kunne tjene til at give senere generationer et indblik i den skæbne, som deres by fik under den anden verdenskrig.

Allesø, sommeren 1958.

                                                                                   Hans Henrik Jacobsen.

Indehaveren af ophavsretten har givet mig tilladelse til at scanne bogen til en søgbar PDF-fil, der kan downloades til personligt brug via dette link