Hans Henrik Jacobsen (1936-2008) kom til verden i Taastrup, Lunde sogn på Nordfyn som søn af en husmand. Han tog mellemskoleeksamen fra Odense Katedralskole og blev student samme sted som 18-årig. Efter 7 år på Københavns Universitet blev han cand. mag med tysk som hovedfag og vendte tilbage til Odense Katedralskole, hvor han var tilknyttet de næste 43 år. Ved siden af denne gerning dyrkede han sin store interesse for historie og fik udgivet et stort antal artikler og bøger om lokalhistorie især omhandlende Odense og Nordfyn.

I 1997 fik han udgivet den velillustrerede bog om sit fødesogn: "Træk af Lunde sogns historie", som han indleder med:

Forord

 

Jeg var nok lidt tilbageholdende, da jeg i sommeren 1996 blev kontaktet af Lunde Borgerforening og opfordret til at holde foredrag om sognets historie. Nok har jeg i almindelighed interesseret mig for landsbyen og dens historie og i 1976 udgivet en sognebeskrivelse for Allesø-Næsbyhoved Broby, men jeg var nødt til at være forbeholden med henblik på et foredrag om Lunde sogn, da et sådant ville stille krav om en del arkivstudier. Jeg ville imidlertid gerne være imødekommende, og resultatet blev, at jeg lovede i november at holde et foredrag om landsbyen og dens udvikling med eventuelle eksempler fra Lunde sogn. At jeg i mellemtiden nåede at gøre nogle arkivstudier er en anden sag.

Jeg er født i Tåstrup i 1936 og gik i Lunde skole, indtil min familie i 1947 flyttede til Allesø. Jeg har siden haft kontakt til Tåstrup og Kronborg, hvortil min familie flyttede, efter at tyskerne i 1944 beslaglagde området, og jeg kender da heldigvis stadig folk på egnen.

Jeg ville ikke møde frem i Lunde Forsamlingshus den aftalte dag uden på forhånd at have læst, hvad der var skrevet om Lunde sogn. Til min forundring viste det sig, at der - ifølge Fyns-bibliografien - kun forelå ganske få, ret korte artikler om Lunde, hvilket primært må skyldes, at Lunde er et - ment i ordets bedste forstand - beskedent landsogn, der ikke har været i historiens centrum, før tyskerne i 1943 besluttede at beslaglægge en del af sognet med henblik på anlæg af militær flyveplads.

At jeg ikke fandt mere på tryk om Lunde sogn, end tilfældet var, gav mig blod på tanden, og det har medført en del undersøgelser på Rigsarkivet og på Landsarkivet samt på Lokalarkivet i Otterup, der viste sig yderligere at indeholde en del materiale, bl.a. en række gamle billeder, som arkivets leder, Margit Egdal, venligt har stillet til min rådighed. Resultatet er denne bog, som ikke må tages som en udtømmende sognebeskrivelse. Jeg har især beskæftiget mig med de ældre tider, og hvad der er kommet på tryk må højst betragtes som bidrag til Lunde sogns historie.

En del ældre dokumenter citeres, og det gælder som helhed, at ordlyden er bevaret, men at de gengives med vor tids retskrivning.

Jeg har ikke fulgt udviklingen på nært hold, siden min familie i 1947 flyttede fra sognet, og jeg har med vilje ikke gjort forsøg på indgående at skildre udviklingen i en periode, som mange af dem, der bor i Lunde i dag, har oplevet og haft indflydelse på. Det er således begrænset, hvad der står at læse om Lunde i de sidste årtier, og det skal være mit håb, at andre vil tage tråden op og fortsætte, hvor jeg slipper. Initiativet kunne passende tages af Lunde Borgerforening, der kunne lade optegne, hvad den ældre del afbefolkningen har oplevet de år, de har haft tilknytning til Lunde.

Jeg lægger ikke skjul på, at jeg under arbejdet med Lunde sogns historie har gjort brug af undersøgelser omkring fynske landsbyer, som jeg tidligere har foretaget, bl.a. sognebeskrivelsen »Fra landsby til forstad« om Allesø-Næsbyhoved Broby kommune, bogen om Allesø under besættelsen, Studier i fynske vider og vedtægter samt en række artikler i Fynske Årbøger og årsskriftet for Allesø-Broby-Næsby Lokalarkiv. Sidste bidrag til nordfynsk lokal- og kulturhistorie er tidsskriftet »Sletten«, hvor jeg bl.a. har offentliggjort artikler om vilkårene som fæstebonde under Dallund (1995), om en gård i samme slægts fæste og eje gennem 11 generationer (1996) og om Nordfyns vilkår under svenskekrigene (1997).

Mange i det tidligere Lunde sogn har jeg henvendt mig til for at få suppleret mine oplysninger, og jeg er overalt blevet mødt med velvilje. Det gælder ikke mindst gårdejer Arne Nielsen, Øster Lunde, som jeg anser for at være særdeles kyndig, når det gælder forholdene i Lunde i nyere tid, og han har læst mit manuskript og bidraget med gode oplysninger, hvad jeg hermed takker ham for.

Næsby, oktober 1997                                                       Hans Henrik Jacobsen

Indehaveren af ophavsretten har givet mig tilladelse til at scanne bogen til en søgbar PDF-fil, der kan downloades via dette link.