Hans Henrik Jacobsen (1936-2008) kom til verden i Taastrup, Lunde sogn på Nordfyn som søn af en husmand. Han tog mellemskoleeksamen fra Odense Katedralskole og blev student samme sted som 18-årig. Efter 7 år på Københavns Universitet blev han cand. mag med tysk som hovedfag og vendte tilbage til Odense Katedralskole, hvor han var tilknyttet de næste 43 år. Ved siden af denne gerning dyrkede han sin store interesse for historie og fik udgivet et stort antal artikler og bøger om lokalhistorie især omhandlende Odense og Nordfyn.

I 1984 påtog han sig at skrive jubilæumsskriftet"Odense Vognmandslaug 1884-1984". Han indleder med:

Forord

 

Nærværende skrift er en fremstilling af to vognmands-sammenslutningers historie: »Odense Vognmandslaug«, der endte sine dage - som de fleste andre af de gamle laug - med næringsloven af 1857, og »Odense Vognmandsforening«, der stiftedes den 11. marts 1884 og nu - under det gamle navn »Odense Vognmandslaug« - kan fejre 100-års jubilæum.

For det gamle vognmandslaugs vedkommende bygger fremstillingen på arkivalier, der opbevares på Landsarkivet. Hvad de sidste 100 år angår, bygger fremstillingen på vognmandslaugets egne arkivalier, primært bestyrelsens 6 forhandlingsprotokoller, der dækker tiden fra 1905 og frem til i dag og med sine nær 1500 tætbeskrevne sider giver et indtryk af de kår, under hvilke vognmændene har udført deres arbejde gennem de 100 år.

Den sidste bemærkning, der er indført i forhandlingsprotokollen, oplyser, at undertegnede »er gået i gang med at granske laugets historie med henblik på udgivelse af en bog i anledning af laugets forestående jubilæum, hvortil bestyrelsen har givet sin tilslutning, da den mener, at det er af værdi for kommende slægter, at laugets historie samles og kommer på tryk«.

For denne tilslutning takker jeg »Odense Vognmandslaug«s bestyrelse med oldermand Mogens Christensen i spidsen, ligesom jeg takker bestyrelsen, fordi den var indforstået med, at det nuværende vognmandslaugs historie suppleredes med en omtale af det oprindelige vognmandslaug, og i det hele taget gav mig frie hænder til udarbejdelse afnærværende skrift.

I anledning af vognmandslaugets forestående jubilæum udtrykker jeg håbet om, at dets medlemmer og andre interesserede må have glæde af de træk, der er fundet frem fra det omfattende kildemateriale, samt at lauget fortsat må have sin berettigelse, så at der engang kan føjes nyt til disse blade.

 

Næsby 1983.                                                                   Hans Henrik Jacobsen

Indehaveren af ophavsretten har givet mig tilladelse til at scanne bogen til en søgbar PDF-fil, der kan downloades til personligt brug via dette link.