Hans Henrik Jacobsen (1936-2008) kom til verden i Taastrup, Lunde sogn på Nordfyn som søn af en husmand. Han tog mellemskoleeksamen fra Odense Katedralskole og blev student samme sted som 18-årig. Efter 7 år på Københavns Universitet blev han cand. mag med tysk som hovedfag og vendte tilbage til Odense Katedralskole, hvor han var tilknyttet de næste 43 år. Ved siden af denne gerning dyrkede han sin store interesse for historie og fik udgivet et stort antal artikler og bøger om lokalhistorie især omhandlende Odense og Nordfyn.

I 1985 skrev Hans Henrik Jacobsen: "Rektorer og lærere bed Odense Katredralskole 1802-1983", som indledes med:

Forord

 

Nærværende biografiske oversigt over rektorer og lærere ved Odense Katedralskole i perioden 1802-1983 er udarbejdet i tilknytning til »Odense Katedralskoles historie 1283-1983«, der er udgivet i anledning afskolens 700-års jubilæum, der markeredes den 1. november 1983.

I de enkelte biografier anføres:
- navn, fødselsår og evt. dødsår
- uddannelse
- beskæftigelse, herunder embede og varetagelse af andre funktioner på Odense Katedralskole (regnskabsfører, inspektor, bibliotekar, studievejleder)
- fag, som de pågældende fortrinsvis har undervist i på skolen.
Yderligere oplysninger om en del af de anførte lærere kan findes i ovennævnte værk si. 251 ff. og 362 ff.

I forbindelse med anførelse af stilling ses bort fra konstitution, og der anføres adjunkt fra ansættelsestidspunktet. For størsteparten af adjunkterne gælder det, at de senere udnævntes til overlærer eller lektor. Indtil 1919 havde skolen et begrænset antal overlærerembeder, og de skulle søges; efter 1919 er udnævnelse til lektor fulgt automatisk efter et bestemt antal år i stillingen som adjunkt (efter nugældende ordning efter 14 års forløb).

Der har i den pågældende periode eksisteret en lang række eksamensordninger: Indtil indførelse af Skoleembedseksamen (cand.mag.) efter anordning af 25. oktober 1883 aflagdes philologisk-(historisk) embedseksamen (philologikum), indtil 1818 på to niveauer, i praksis betegnet lille philologikum og store philologikum, der begge åbnede mulighed for ansættelse i den lærde skole. Som det fremgår, var en væsentlig del af den lærde skoles lærere i 1800-tallet cand.theol.er.

Fortegnelsen rummer skolens rektorer og fastansatte lærere (adjunkter, overlærere, lektorer, studielektorer, gymnasielærere og gymnasieoverlærere) samt en oversigt over lærere, der har været knyttet til skolen uden fast ansættelse (timelærere, kvota-ansatte og årsvikarer) og skolens øvrige personale (pedel og kontorpersonale). Lærere, der har vikarieret i kortere tid, er ikke medtaget.

Langt op i tiden varetoges de såkaldte kunstfag (sang, skrivning, tegning og gymnastik, senere tillige sløjd, håndgerning og husholdning) fortrinsvis af timelærere uden embedseksamen, ligesom faget religion efter 1871 delvis varetoges af byens teologer. Disse fag er følgelig udskilt fra de øvrige i oversigten over lærere uden fast ansættelse.

 

Odense Katedralskole 1984                                                 Hans Henrik Jacobsen

Indehaverne af ophavsretten har givet mig tilladelse til at scanne bogen til en søgbar PDF-fil, der kan downloades til personligt brug via dette link