Hans Henrik Jacobsen (1936-2008) kom til verden i Taastrup, Lunde sogn på Nordfyn som søn af en husmand. Han tog mellemskoleeksamen fra Odense Katedralskole og blev student samme sted som 18-årig. Efter 7 år på Københavns Universitet blev han cand. mag med tysk som hovedfag og vendte tilbage til Odense Katedralskole, hvor han var tilknyttet de næste 43 år. Ved siden af denne gerning dyrkede han sin store interesse for historie og fik udgivet et stort antal artikler og bøger om lokalhistorie især omhandlende Odense og Nordfyn.

I 1995 fik han udgivet: "Gamle billeder fra Allesø, Broby, Viemosen, Skovshøjrup, Kirkendrup, Næsbyhoved Sø, Næsbyhoved Slot, Næsbyhoved Mølle, Carolinekilden, Næsby", som indledes med:

Forord

 

Området, der her behandles ved at vise gamle billeder, er den tidligere Allesø-Næsbyhoved Broby kommune, bestående af Allesø sogn og Næsbyhoved Broby sogn, der begge ved kommunesammenlægningen i 1970 blev indlemmet i Odense kommune.

Allesø og Broby hører til det ældste lag af vore landsbyer, der er opstået i den yngre jernalder og i vikingetiden, og de nævnes første gang i historien henholdsvis 1383 og 1277. Skovshøjrup, Kirkendrup og Næsby hører til et senere lag af mindre landsbyer fra den tidlige middelalder, og de nævnes første gang henholdsvis 1374, 1475 og 1510.

Hvad det bebyggelsesmæssige angår, tegner der sig således et traditionelt mønster for Allesø og Broby som gamle landsbyer, for sidstnævntes vedkommende omgivet af udflytterbyerne Skovshøjrup, Kirkendrup og Næsby, hvortil kommer Næsbyhoved, der har udgjort et ejerlaug for sig.

Som det vil fremgå, har udviklingen frem til 1920'eme fulgt det mønster, som har været kendetegnende for et typisk fynsk landdistrikt. Siden har den nære beliggenhed ved Odense gjort sig gældende, og i løbet af nogle få årtier har Næsby udviklet sig fra en beskeden landsby til en forstad til Odense. Her er området nær udbygget, og den samme udvikling er ved at gøre sig gældende for Kirkendrup og den østlige del af Broby. Tidligere landsbyer ændrer karakter, og denne bog skal bidrage til at fastholde billedet af det oprindelige.

En del af billederne, der bringes, findes på Allesø-Broby-Næsby Lokalarkiv. Andre blev stillet til min rådighed som illustrationsmateriale, da jeg i 1976 skrev bogen „Fra landsby til forstad", hvor områdets historie behandles. I samme forbindelse foretoges en del nye optagelser, og enkelte af billederne stammer fra dette materiale.

Af materiale til teksten, der ledsager billederne, er udover oplysninger fra meddelere benyttet følgende litteratur: R. Chr. Sørensen Allesø: En fynsk Sognekommune gennem Tiderne. Træk af Allesø og Næsbyhovedbroby Sognes Historie, Odense 1916; Hans Henrik Jacobsen: Fra Landsby til forstad, Odense Universitetsforlag 1977; årsskrifter fra Allesø-Broby-Næsby Lokalarkiv 1982-1995.

Alle, der har stillet materiale til rådighed, enten ved at aflevere det til Lokalarkivet eller ved at udlåne det til affotografering, bringer jeg en hjertelig tak. To af arkivets medarbejdere, Kurt Johansen og Finn Madsen, har bidraget med oplysninger, og affotografering af de lånte billeder er foretaget af Jørgen Pedersen. Med hensyn til billedernes kvalitet må man have i erindring, at der i mange tilfælde er tale om gamle billeder, for størstedelens vedkommende amatørbilleder.

Næsby 1995                                               Hans Henrik Jacobsen

Indehaveren af ophavsretten har givet mig tilladelse til at scanne bogen til en søgbar PDF-fil, der kan downloades til personligt brug via dette link