Hans Henrik Jacobsen (1936-2008) kom til verden i Taastrup, Lunde sogn på Nordfyn som søn af en husmand. Han tog mellemskoleeksamen fra Odense Katedralskole og blev student samme sted som 18-årig. Efter 7 år på Københavns Universitet blev han cand. mag med tysk som hovedfag og vendte tilbage til Odense Katedralskole, hvor han var tilknyttet de næste 43 år. Ved siden af denne gerning dyrkede han sin store interesse for historie og fik udgivet et stort antal artikler og bøger om lokalhistorie især omhandlende Odense og Nordfyn.

I 1962-63 var Hans Henrik indkaldt til aftjening af værnepligt ved Fynske Livregiment. Han blev opfordret til at skrive regimentets historie i anledning af 350-års-dagen for dets oprettelse den 17. november 1964. Han indleder bogen med:  

Under mottoet „Fast i nød“ har Fynske Livregiment deltaget i en lang række krige siden dets oprindelse i 1614 (Trediveårskrigen, Torstensonkrigen, Den skånske Krig, Den spanske Arvefølgekrig, Den store nordiske Krig, Krigen mod England 1801, Krigen 1848- 50, Krigen 1864 og 2. verdenskrig).

Det er ikke blot hensigten med denne fremstilling at skildre regimentets krigshistorie, men også at give et billede af soldatens liv i fredstid (tjenestens art, uniformering og bevæbning, indkvarteringsforhold - soldatens kår i al almindelighed), der især for de hvervede soldaters vedkommende afviger meget fra de forhold, hvorunder soldater i dag aftjener deres værnepligt. Engang var soldatertjeneste et erhverv uden hensyn til nationalitet; regimentet var soldatens hjem, og i tilfælde af krig uden for landets grænser fulgte hans kone og børn med! I dag er tjenesten en værnepligt, og den gælder alle våbenføre unge mænd.

Der er ydet flere bidrag til regimentets historie: Før århundredskiftet udkom „Soldaterlæsning - Fortællinger af 4. Bataillons Historie“, og i 1914 skrev Jens Johansen „4. Bataillons Krigshistorie“. Siden har to verdenskrige sat deres præg på udviklingen. Fynske Livregiment - dengang 4. Bataillon - havde ved tyskernes overfald i 1940 garnison ved grænsen; derved kom det i kampens centrum, og det var den afdeling, der havde det største tab den 9. april 1940. Alene på det krigshistoriske område er der et væsentligt kapitel at føje til Jens Johansens fremstilling.

Andre har samlet materiale til en enkelt periode af regimentets historie: I 1880’erne undersøgte premierløjtnant S. F. R. Foss regimentets forhold i perioden 1661-1720, og for en halv snes år siden har oberstløjtnant E. L. G. Carlsen givet en særdeles omfattende og grundlig fremstilling af perioden 1614-1708.

Et par måneder før min hjemsendelse i december 1963 spurgte regimentschefen, oberst A. D. Danhuus, om jeg i anledning af regimentets 350 års jubilæum havde lyst til at gå i gang med udarbejdelsen af en regimentshistorie. Trods ikke-historiker og uden kendskab til egentlig militærhistorie påtog jeg mig opgaven, fik lov til ved siden af anden tjeneste at påbegynde tilrettelæggel­sen, og efter min hjemsendelse har den egentlige udarbejdelse fundet sted.

Uden hjælp og imødekommenhed fra min første kompagnichef, major J. O. Bang, og leder og kolleger på reglementsbiblioteket, hvor jeg den sidste del af min militærtid forrettede tjeneste, havde jeg ikke kunnet gå i gang med opgaven.

Fagfolk på det militærhistoriske område, major G. Norrie og oberstløjtnant E. L. G. Carlsen, har overladt mig deres manuskripter og givet mig værdifulde oplysninger.

For samarbejde ved udvælgelsen af billedmateriale takker jeg premierløjtnant F. Højsgaard og løjtnant L. Vendeltorp-Pommer, - ligeledes min kollega, adjunkt Erling Christensen, der har læst mit manuskript igennem.

Sidst, men ikke mindst ønsker jeg at bringe regimentets chef, oberst A, D. Danhuus, en tak, fordi han overlod det til en af sine menige at udarbejde regimentets historie, og fordi han hele tiden velvilligt har fulgt mit arbejde. Han har kritisk gennemlæst hvert afsnit og givet gode råd med hensyn til tilrettelæggelse og udarbejdelse af stoffet. Uden bistand fra oberstens side ville det ikke have været mig muligt at skrive regimentets historie i den foreliggende form.

Med dette bidrag til regimentets historie lykønsker jeg det og udtrykker håbet om, at de kommende generationers mandskab på rette vis må forstå at leve op til de traditioner, der er skabt i den periode, der her er skildret.

      Næsby, 1964

HANS HENRIK JACOBSEN
(menig 529483)

Indehaveren af ophavsretten har givet mig tilladelse til at scanne bogen til en søgbar PDF-fil, der kan downloades til personligt brug via dette link