Hans Henrik Jacobsen (1936-2008) kom til verden i Taastrup, Lunde sogn på Nordfyn som søn af en husmand. Han tog mellemskoleeksamen fra Odense Katedralskole og blev student samme sted som 18-årig. Efter 7 år på Københavns Universitet blev han cand. mag med tysk som hovedfag og vendte tilbage til Odense Katedralskole, hvor han var tilknyttet de næste 43 år. Ved siden af denne gerning dyrkede han sin store interesse for historie og fik udgivet et stort antal artikler og bøger om lokalhistorie især omhandlende Odense og Nordfyn.

I 1977 fik han udgivet: "Fra LANDSBY til FORSTAD : Allesø · Broby · Kirkendrup · Næsby · Skovshøjrup". Han indleder bogen med: 

Forord

 

For et par år siden blev jeg af den lokale husmandsforenings husholdningskreds opfordret til at holde et par lokalhistoriske foredrag. Jeg fandt hos tilhørerne den samme store interesse for emnet, som jeg altid selv har haft, og det blev begyndelsen til den historiske skildring af den tidligere Allesø-Næsbyhovedbroby kommune, som hermed foreligger. - Som grundbog blev ved foredragene anvendt »En fynsk Sognekommune gennem Tiderne«, som gdr. R. Chr. Sørensen Allesø udgav i 1916, og som forlængst er udsolgt. Forfatteren har i sin lille bog naturligt lagt hovedvægten på Allesø, hvor han selv var bosat, og en væsentlig del affremstillingen er koncentreret om kirker og skoler, præster og lærere.

Allesø-Næsbyhovedbroby har med sine 5 landsbyer været et decideret bondesamfund. Sydøst for området lå indtil 1863 den store Næsbyhoved Sø, og der var ikke den nære tilknytning mellem Næsby og Odense, som der er i dag. Fra gammel tid har der ligget ca. 70 gårde i Allesø, Broby, Skovshøjrup, Kirkendrup og Næsby. Jorden og dens dyrkning har været det centrale i befolkningens hverdag, og da det har været mit mål at skildre livet, som det har formet sig for befolkningen gennem tiderne, er hovedvægten lagt på landbruget og den udvikling, det har gennemgået. Følgelig har de enkelte gårde og deres fæste- og ejerforhold fået en central placering, og der er i tilknytning til den historiske fremstilling udarbejdet en registrant over samtlige landbrugsejendomme i Allesø-Næsbyhovedbroby, ialt 185. - Matrikler, jordebøger, fæsteprotokoller, skifteprotokoller, skøde- og panteprotokoller, brandforsikrings- og brandtaksationsprotokoller, folketællingslister og kirkebøger har udgjort en væsentlig del af kildematerialet, hvoraf størstedelen er indsamlet på Landsarkivet og Rigsarkivet.

Sammenhængende gøres der rede for egnens bebyggelseshistorie, de 5 byers gårde i forskellige adelige slægters besiddelse, siden som krongods og ryttergods, de gamle bylav, udskiftningen og dens følger, gårdene som fæstegods under Dallund, Margård, Åløkkegården og Odense Hospital, deres overgang til selveje samt de ændringer, der gennem tiderne er sket i de enkelte byers struktur. Ikke mindst Næsby har gennemgået en voldsom udvikling, idet den i løbet af få årtier har udviklet sig fra en lille landsby til en forstad til Odense.

Under udarbejdelsen har jeg bestræbt mig på at fremlægge stoffet på en sådan måde, at det også kan skabe interesse hos den del af den lokale befolkning, der ikke har specielt kendskab til dansk landbrugshistorie, og bogen skulle dermed imødekomme det ønske om at få indblik i egnens historie, som man ofte møder hos nye beboere.

Mange af egnens ældre beboere har jeg henvendt mig til for at indsamle materiale til belysning af udviklingen i dette århundrede. Også hos tidligere og nuværende ejere af gårdene har jeg kunnet indhente værdifulde oplysninger. Velvillig indstilling fra en række lokale beboere, der en væsentlig del af deres liv har været bosat i Allesø-Næsbyhovedbroby - bl.a. min far - har således været stærkt medvirkende til, at nærværende bog er udarbejdet. Alle har de vist interesse for mit arbejde, og jeg bringer dem en tak for den hjælp, de har ydet.

For tilskud til trykning og udgivelse af nærværende bog bringer jeg Odense Kommunes kulturudvalg, Ingeniør N. M. Knudsens Fond og den lokale afdeling af Sparekassen Fyn min hjertelige tak. Uden deres økonomiske støtte var nærværende bog med et betydeligt antal illustrationer næppe kommet på tryk.

 

        Næsby, sommeren 1976                                                                  Hans Henrik Jacobsen

Indehaveren af ophavsretten har givet mig tilladelse til at scanne bogen til en søgbar PDF-fil, der kan downloades via dette link.