Camillus Nyrop (1843-1918) var født i København som søn af en kirurgisk instrumentmager. Som 24-årig fik han juridisk embedseksamen og virkede en kortere tid som sagførerfuldmægtig. Han blev tilknyttet Industriforeningen, og det førte ham til sin store virksomhed som industri- og håndværkshistoriker.

På opfordring skrev Nyrop: "Sæbesyderier og Oliemøller ved Odense Sæbesyderis 150-Aarige Bestaaen 1753 - 10. Oktober - 1903". Bogen indledes med:

 

INDLEDENDE ORD.

 

Naar man sysler med et Lands Industrihistorie, er der nogle Fag, som strax frembyde sig, som man maa kjende. Og der er andre, der ligesom staa noget til Side, hvad der i og for sig ikke altid er retfærdigt. Ti de høre ikke alene med til det samlede Billede, men de kunne belyse mange Punkter i den almindelige Udvikling nok saa skarpt som hine. Dette er saaledes Tilfældet med Sæbesydningen og Oliemølleriet.

Da jeg i Foraaret fik en Opfordring fra Aktieselskabet »Odense Oliemølles og Carl Petersens Fabriker«, samlede jeg strax nogle Oplysninger om de her nævnte Fag og saa — hvad der interesserede mig — at deres Indførelse her i Landet afgjort viser tilbage til Holland, at de give gode Bidrag til Spørgsmaalet om Monopoler, at Paalæg og Ophævelse af Told spilleren interessant Rolle i dem, og at et af de første Kapitler om Dampens Indførelse i den danske Industri berører dem. Jeg gik derfor med Glæde til at udarbejde det lille Skrift, der ønskedes, Selskabets Historie i Sammenhæng med de Fags Historie, som det tilhører, og saa var jeg desuden særlig glad ved at kunne give det et fyldigt Odense-tilsnit. Medens vor industrielle Udvikling nemlig som Regel bunder i Hovedstaden, traf jeg her et betydeligt Foretagende, hvis første Begyndelse og vedblivende Væxt i særlig Grad skyldes Mænd fra en anden By. Odense staar her som et Midtpunkt med Armene udstrakte til baade Kjøbenhavn og Fredericia. Jeg har derfor pointeret Odense ved Kapitlet om den Odense-Kjøbmand, der væsentlig skabte den Del af det samlede Foretagende, der gjør, at Virksomheden i Aar kan se tilbage paa et Tidsrum af halvandet Hundrede Aar. Kjøbmand Peter v. Westen Eilschov, den ene af de to første Indehavere af det kongelige privilegerede Sæbesyderi i Odense, staar paa en vis Maade som den særlige Jubilar.

Naar jeg har kunnet forme nærværende lille Bog som ovenfor antydet, d. v.s. ganske efter mit eget Ønske, skylder jeg en oprigtig Tak herfor til Selskabel. Det har vist mig den Tillid at give mig helt frie Hænder. Og jeg bringer da herved ikke alene min ærbødigste Tak, men ogsaa min bedste Lykønskning til »Odense Oliemølles og Carl Petersens Fabriker, Odense og Kjøbenhavn«, til Aktieselskabet med det lange Navn, der fortæller om en Historie, og hvis Historie endda er større end Navnet.

                       

                            Kjøbenhavn i Oktober 1903.

                                                                                            C. NYROP

Jeg har benyttet mig af Det Kongelige Biblioteks DOD-service og fået dem til at scanne bogen. Denne scanning har jeg efterbehandlet til en pæn og søgbar PDF-fil, der kan downloades via dette link.