Claus Rønlev

Slægtsforskning

Download bog: "En geographisk-hist. ... Beskr. over BRINGSTRUP og SIGERSTED S." af Seyer Mahling Beyer, 1791

Seyer Mahling Beyer (1741-1840) kom til verden i præstegården i Glumsø i Midtsjælland som søn af sognepræsten. Han fulgte i faderens fodspor og var fra 1768-1788 sognepræst for Bringstrup og Sigersted menigheder. Herefter var han præst i Eggerslevmagle indtil sit 94. år.

I 1791 skrev han sin første topografi: "En geographisk-historisk og oeconomisk, physisk-antiqvarisk Beskrivelse over Bringstrup og Sigersted Sogne ved Ringsted, med en tragisk Fortælning over disse Sognes første Beboere og Folkeslægt, i Henseende til deres Liv, Skiebne og sørgelige Tildragelser", som han indleder med denne forerindring:

Bringstrup og Sigersted Sogne ved Ringsted i Siælland ere i mange Dele blandt de sieldne og seeværdige, da de fremvise Rudera af Slotte, Volde, Fæstninger, Toldbode, Havne, Broer, Valpladse, Kongeveie, store opkastede Jordhoie af hedenske Begravelser, Offer- og Ting-Steder, omkrandsede med 1, 2 à 3 Rader Stene fra neden, alt fra Oldtiden; — da Kong Siger, en hedensk Konge i det tredie Seculo efter Christi Fødsel, og hans Successorer, befæstede sig i disse Sogne, og derved befolkede disse Steder og giorde dem beboelige.

Dette har bragt mig til at forfatte en oeconomisk, physisk-antiqvarisk Beskrivelse og et geographisk Situations-Carte over disse Sogne, med en hosføiet historisk Fortælning, grundet paa troeværdige Data om en mærkelig Tildragelse imellem Kong Sigers Datter, Princesse Signe, og en norsk Kongesøn, Prinds Habor, som bekiendt i den gamle danske Historie fortiener Navn af: Troskabsprøve imellem tvende Foreskede.

Ved at underrette mine Læsere om disse Steders første Befolkelse, Tildragelser, Mærkværdigheder, og de i Gravhøiene fundne og optagne mange forskiellige Oldsager, der have fornøiet og giort mange Lærde og Ulærde opmærksomme, som in rerum natura have seet og havt dem i Hænde; i hvilken Anledning jeg og har bekostet to Kobberplader, for herpaa at aftegne, fremvise og meddele Efterretning om samme; har jeg troet, mine Læsere ikke vilde mishage mit Forsæt, som er allene for at vise, hvad slige Gravhøie indeholde, og at see tilbage i Tiden til vore Fædres Tænke- og Handlemaade.

Det er bekiendt, hvad Opmærksomhed den i Adresse-Aviserne 1776 averterede Beretning virkede i Henseende til de paa Jægerspriis Gods opdagede Oldsager, som bleve fundne i de af Hans Kongel. Høihed, Prinds F r e d e r i k, denne Videnskabers Elsker og Befordrer, omgravede Jordhøie, især i den saa kaldte Julianæ Høi. Gierne havde jeg ønsket en Afskrift og Underretning om disse averterede Oldsager, for at conferere dem med mine, og derom melde noget; men uagtet alle Bestræbelser og Skrivelser herom, har det ikke procul a jove været mig mueligt. Maae derfor mine Anmærkninger over disse anmeldte Sieldenheder og Antiqviteter tiene til at fornøie Nogle, skal det vare mig sand Belønning for dette mit bekostelige Arbeide.

I Henseende til de her i Sognene befundne og beskrevne Jord- og Sæde-Arter, Planter, Dyr .c, har jeg ikke skrevet som Naturkyndig, og endnu mindre som practisk Læge, da jeg aldrig uden til min egen Fornøielse har indladt mig i dette Fag, og mindre end ventede at udgive noget offentlig herom, hvis ikke en lærd Mand og god Ven havde opmuntret mig til at afgive en saadan oeconomisk-physisk Afhandling, foregivende, samme meget vilde bidrage til Bogens bedre Bifald. Imidlertid yttrer jeg et Ønske ved denne Leilighed, som er, at Naturlæren og Oeconomien noget mere maatte excoleres i vore latinske Skoler, end hidtil er skeet, hvilket i Tiden vilde oplyse og bidrage til mere huuslig og almindelig Lyksalighed, hvorved Statskyndige og Politici bedre kunde befordre national Velstand, og disse giøre de fornødne Anordninger til Landets Bedste, i det de underrettedes om Egnenes Localiteter og Qvaliteter ved slige Landsteders Beskrivelser; som jeg vil ønske og haabe, især for Eftertiden, flere af mine Ordensbrødre mere kyndig og heldig end jeg vil søge at udbrede, da ethvert Sogn vist indeholder noget Nyt, Vigtigt og Mærkværdigt om et og andet, der fortjener Opmærksomhed, og kan bidrage til en udbredt Kundskab om vort Fædreneland, hvis Vel enhver Undersaat i sin Cirkel er pligtig at befordre ved yttrede Planer, Opdagelser, Beskrivelser .c. 

Ikke for vel kan man lære at kiende sit Fædreneland. Ikke ved bedre Leilighed kunde der skee, end ved slige Beskrivelser over ethvert Sogn , som jeg troer almindelig kunde bedst udarbeides af dets Præst, og hvortil Opmuntringer og en liden Understøtning meget vilde bidrage.

At et og andet i denne liden Piece vil af Mange ansees unyttigt eller overflødigt at opgive eller anføre, troer jeg gierne. Men som det Mindre maae følge det Større; Naglen i Huset er lige saa nødvendig som Bielken, saa har jeg tænkt, de begge kunde bære, om ikke nødvendige, saa underholdende, fortiene nærmere Undersøgelse, og virke til Nytte og Sagens Fuldstændighed, om ikke nu, saa maaskee i Tiden.

Længe have diste Blade været færdige og bestemte at see Lyset. 1787 vare de alt reenskrevne til Trykken, og i den Forfatning udgaae de og nu uforandrede. —  Men Forfløtning, Kobberstikning, Trykning, og andre oeconomiske Omstændigheder have hindret mig i at ikke fremkomme dermed før. — Bogen har kostet mig meget. — Nu yderst i en Afkrog i Landet, langt fra Kiøbenhavn, har jeg dog ikke villet undlade at lade disse ringe Blade offentlig udgaae, deels af Hengivenhed for mine uforglemmelige Sogne, Bringstrup og Sigersted, hvor jeg har boet og levet vel over i 20 Aar, deels og af andres Opmuntringer, at denne liden Piece maaskee dog af Nogle vilde læses med Bifald, og lidet virke til Nytte og Fornøielse i andre Dele. — Og har jeg i dette sidste naaet mit Ønske, skal det glæde mig og erstatte en Deel af min Flid, Tid og store Bekostning, som jeg har anvendt paa dette Arbeide, der maatte være den gunstige Læser anbefalet paa det bedste, i hvilken Forventning det i Guds Navn nu udgaaer fra

                                                                                           Forfatteren. 

Titlen indgår i RAO's bogsamling. Det Kongelige Bibliotek har scannet bogen. Denne scanning har jeg efterbehandlet til en pæn PDF, der på grund af bogens alder og uskarpe tryk ikke er søgbar. PDF-filen er overført til Slægtsforskernes Bibliotek og kan downloades via dette link.