Frede Bojsen (1841-1926) kom til verden i Skørpinge ved Slagelse som søn af sognepræsten og kom i dåben til at hedde Frederik Engelhardt Boisen. Som 23-årig bestod han teologisk kandidateksamen, deltog i 1864-krigen og blev senere sekondløjtnant. I 1866 opførte han Rødkilde Højskole ved Stege, som forblev hans hjem resten af livet. Ved siden af sit virke som højskoleforstander var han en meget aktiv foreningsmand både lokalt og i en lang periode også som medlem af folketinget. I sit otium dyrkede han sin store interesse for lokalhistorie og fik udgivet flere meget anerkendte værker, herunder "Stege Bys Bog 1418-1607 med oplysning om byens - navnlig borgerskabets historie i middelalderen".

Bogen indledes med disse forord:

En undskyldning må jeg göre læserne, fordi de forskellige afsnit af Mønshistorien ikke udkommer i den rette tidsfølge; forskellige omstændigheder har forhindret det. Først når alle de enkelte dele engang måtte foreligge, vil man forhåbenlig finde sammenhængen. Læsningen af nærværende hefte vil således lide under, at hovedtræk i Møns historie må forudsættes som bekendte, skönt fortællingen herom først vil findes i et senere udkommende afsnit.

Med hensyn til indholdet af nærværende bind vil mange måske synes, at den store mængde småting ikke har tilstrækkelig interesse, og man vil måske give Paludan (I. 13) ret, når han for 100 år siden siger, at Stege bys bog kun indeholder »ubetydeligheder«. Bruger man imidlertid et forklarende öjeglas at se igennem, håber jeg, at man vil finde, at der udaf de mange enkeltheder former sig billedet af en stad i sin tid i kraftigt opsving, blandt et lille øfolk, der mere end én gang har indskrevet sit navn i Danmarks historie. Jeg ønsker kun, at det måtte lykkes mig at vinde læsernes interesse for disse småbilleder fra middelalderens slutning, der herved fremlægges trods erkendelsen af, at jeg ikke er fagmand på noget område.

Endnu må jeg tilföje en tak for den imødekommen, jeg har fundet fra flere sider, og navnlig til hr. mag. art. Erik Arup for hans kyndige bistand ved udgivelsen, særlig af de gamle texter.

 

               Rødkilde, 2. Februar 1904.

                                                                 F. Bojsen. 

Jeg har benyttet mig af Det Kongelige Biblioteks DOD-service og fået dem til at scanne bogen. Denne scanning har jeg efterbehandlet til en søgbar PDF-fil, der kan downloades via dette link.