Claus Rønlev

Slægtsforskning

Download bog: "Gamle Optegnelser om BORNHOLM i svundne Tider" af J. A. Jørgensen, 1897

Johan Andreas Jørgensen (1840-1908) blev født i Handewitt ved Flensburg som søn af en skrædder. Han blev lærer i lokalområdet, men ragede i 1864 uklar med prøjserne og flyttede til Bornholm, hvor han tiltrådte en lærerstilling ved Ibsker Nordre Skole. På Bornholm dyrkede han sin arkæologiske og historiske interesse og var en af hovedkræfterne bag oprettelsen af Bornholms Museum i 1893.

Han fik udgivet flere historiske bøger, bl.a. "Bornholms Historie", der betragtes som hans hovedværk. I 1897 udkom "Gamle Optegnelser om Bornholm i svundne Tider. Efter hidtil utrykte Kilder".

Bogen indledes med disse forord:

Ved at udgive disse gamle Optegnelser, som, saavidt vides, hidtil ikke ere trykte, finder jeg Grund til som Forord at bemærke følgende;

Optegnelserne ere indsamlede i vore offentlige Samlinger, hvor der henligger meget af den Slags, som hidtil ikke er udgivet paa Tryk og derfor kun kendes af Folk, som angaaende bornholmske Forhold have foretaget indgaaende Arkiv-Studier, men ikke af Befolkningen paa Bornholm. Da det imidlertid maa være af Interesse for Beboerne paa Bornholm, og for alle, som interessere sig for denne Ø, og for dens Kulturhistorie, at kende disse gamle Optegnelser, har jeg ment, at de burde udgives, for derved at blive kendt af flere end de enkelte, som have Leilighed til at foretage Arkiv-Studier. Hvad Retskrivningen i disse gamle Optegnelser angaar, har jeg meddelt Optegnelserne saaledes som de forefindes uden Forandringer og har kun en enkelt Gang i en lille Note givet en Forklaring af et eller andet Ord.

Nærværende lille beskedne Bog gør ikke Fordring paa at være nogen indgaaende videnskabeligt historisk Arbejde, men udgives kun for hos Beboerne paa Bornholm og hos alle, som interessere sig for denne mærkelige Ø, at vække Interesse for Øens Historie og ikke mindst for dens Kulturhistorie.

 

          December 1896.

                                                              Forf.

Jeg har scannet bogen til en søgbar PDF-fil, der kan downloades via dette link.