Claus Rønlev

Slægtsforskning

Download bog: "Borgere i byens råd : ÅRHUS BY's borgerrepr. og byråd 1838-1968" af Ole Degn og Vagn Dybdahl, 1968

Ole Degn (1937-2017) var historiker, forfatter og dr. phil. Han fik udgivet adskillige bøger.

Vagn Viktor Høgenhof Dybdahl (1911-2001) var historiker, forfatter, rigsarkivar og dr. phil. Han fik også udgivet adskillige bøger.

Sammen stod de i 1968 for redigeringen af: "Borgere i byens råd : Medlemmer af ÅRHUS BY's borgerrepræsentation og byråd 1838-1968", der indledes med disse forord af rådmand Rudolf Jensen:

Studiet af lokalstyrets opbygning og funktion hører til et af de forsømte områder i dansk historieforskning, ikke mindst når det gælder den nyere tid. Det har været naturligt for Byhistorisk Udvalg også at interessere sig for den side af byudviklingen, og udvalget har allerede tidligere udgivet en bog om kommunalforvaltningen i Århus, nemlig Anna Thestrup: De eligerede borgere i Århus 1740-1837. En yderligere tilskyndelse til at gå videre med dette arbejde kom, da 100-året nærmede sig for oprettelsen af det første byråd i Århus, der efter kommunalloven af 26. maj 1868 trådte i virksomhed i januar 1869.

Man valgte at udgive denne samling af biografier af byrådets medlemmer i de forløbne 100 år og tillige medtage medlemmer af borgerrepræsentationen 1838-68 for dermed at knytte forbindelse til den nævnte bog om de eligerede borgere. Ved dette valg har man haft to formål for øje, dels at bogen vil være en nyttig håndbog for byens borgere, dels at den vil være et nødvendigt grundlag for et videregående arbejde med bystyrets historie i denne periode, et arbejde, som udvalget håber at kunne tage op i de følgende år.

Et så detaljemættet værk som dette har ikke kunnet udgives uden bistand og hjælp fra mange sider. Først og fremmest har det været en stor hjælp, at en række byrådsmedlemmer, både nuværende og tidligere, beredvilligt har meddelt personlige oplysninger, og at slægtninge til afdøde byrådsmedlemmer ligeledes har hjulpet med fremskaffelsen af personlige data. Men dernæst vil udvalget gerne takke for god hjælp fra Århus begravelsesvæsen, overassistent P. Littrup i skattevæsenets arkiv samt fra arkivar Knud Prange, Landsarkivet for Sjælland, arkivar Hans Skytte, Landsarkivet for Fyn, arkivar Hans Worsøe, Landsarkivet for Nørrejylland, og arkivar Hans Kargaard Thomsen, Landsarkivet for de sønderjyske landsdele.

Det er udvalgets håb, at det er lykkedes at skabe en samling biografier, der foruden at indeholde de nødvendige data tillige er formet således, at de, så vidt det har været muligt, i det hele giver et indtryk af det enkelte medlems personlighed.

 

     Århus, i december 1968.                                                                         Rudolf Jensen.

Slægtsforskernes Bibliotek har scannet bogen til en søgbar PDF-fil, der kan downloades via dette link.