Claus Rønlev

Slægtsforskning

Download bog: "Kulturb. og Typer fra NIBE's Glansp. i Slutn. af det att. og Beg. af det nitt. Aarh." af Dagmar Larsen, 1926

Dagmar Larsen (1867-1922) kom til verden i Nibe som datter af en købmand. Om hendes liv og levned kan læses i en artikel af Ole Færch, der kan downloades fra hans hjemmeside www.ferch.dk via dette link.

Bogen "Kulturbilleder og Typer fra Nibes Glansperiode i Slutningen af det attende og Begyndelsen af det nittende Aarhundrede" er et særtryk af Aalborg Amts historiske Samfunds Aarbog og indledes med:

Dagmar Larsen, hvis Arbejde her forelægges Offentligheden, fuldendte dette i Sommeren 1921, men naaede ikke at faa det udgivet inden sin Død, Decbr. 1922. Arbejdet har nydt Understøttelse fra Staten og fra Det Hielmstierne-Rosencroneske Fond.

Jeg har scannet bogen til en søgbar PDF-fil, der er overført til Slægtsforskernes Bibliotek og kan downloades via dette link.