Claus Rønlev

Slægtsforskning

Download bog: "Historisk-topografiske Optegnelser om HALLUND SOGN" af P. Christensen, 1960

Den fulde titel er: "Historisk-topografiske Optegnelser om Hallund Sogn efter C. Klitgaards Manuskript med Tilføjelser af P. Christensen".

Carl Klitgaard (1868-1957) kom til verden i Blokhus som søn af en købmand. Som 17-årig blev han ansat ved postvæsenet, hvor han steg i graderne for at ende med stillingen som postmester, først i Vrå, senere i Brønderslev og afsluttende i Hjørring. Ved siden af dette virke var han tilknyttet flere aviser som skribent, og i 1897 debuterede han som forfatter af historiske bøger. Det blev til adskillige udgivelser af anerkendte værker inden for lokal- og personalhistorie. Han var medstifter af Historisk Samfund for Aalborg Amt.

Peder Christensen ses som lærer ved Tornby Søndre Skole. Han afløste i 1952 Carl Klitgaard som redaktør ved Historisk Samfund for Aalborg Amt. I 1960 fik han udgivet det bearbejdede manuskript til bogen om Hallund Sogn, der indledes med:

FORORD

 

I en lang Aarrække samlede C. Klitgaard og P. M. Rørsig Stof til Hallund Sogns Historie; men ingen af dem naaede at faa Materialet helt færdigt til Trykning. Efter Rørsigs Død udarbejdede Klitgaard et Manuskript, der i hvert Fald for Storgaardenes Vedkommende synes at omfatte alt, hvad det var lykkedes de to flittige Forskere at fremskaffe af statistisk og personalhistorisk Stof fra ældre Tid; men de fleste Afsnit er ufuldendte, og en topografisk Skildring af hele Sognet har næppe været tilstræbt, da Klitgaard selv har betegnet sit Arbejde som »Optegnelser« om Hallund Sogn og ikke som en Helhedsfremstilling af Sognehistorien.

Jeg har i nogle indledende Kapitler og ved supplerende Tilføjelser til Klitgaards Tekst søgt at afrunde Fremstillingen og føre den op til Nutiden, og Bogen skulde herefter kunne læses som en nogenlunde fyldestgørende historisk-topografisk Skildring af Sognet, selv om Personalhistorie og Bondestamtavler indtager en langt større Plads end Topografien.

Til Bogens Trykning har jeg modtaget en Understøttelse paa 3000 kr. af »Christen Møller Sørensens og Hustru Marie Christine Sørensens Fond«, hvis Bestyrelse nu er Stifternes Søn, Husejer Ejnar Sørensen, og Overretssagfører Jakob Jakobsen, begge boende i København. Det skyldes Overretssagfører Jakobsens Initiativ, at Understøttelsen er bevilget uden nogen forudgaaende Ansøgning. Han havde i Forvejen skaffet sig Underretning om, at Historisk Samfund vilde udgive Hallund Sogns Historie, saa snart den nødvendige økonomiske Støtte kunde fremskaffes, og han var personlig interesseret i Udgivelsen, fordi hans fædrene Slægt er hjemmehørende i Sognet og i forrige Aarhundrede ejede Gaarden Øster Hebildstrup.

Paa egne og Historisk Samfunds Vegne skal jeg herved takke Fondets Bestyrelse for den betydelige Understøttelse, der nu har muliggjort Bogens Udgivelse.

                                                                                                                 P. Christensen.

På vegne Danske Slægtsforskere har jeg scannet bogen til en søgbar PDF-fil, der er overført til Slægtsforskernes Bibliotek og kan downloades via dette link.